Kovács Máté szakirodalmi munkássága ...

 In: Kovács Máté emlékkönyv (Budapest, 1983)

KOVÁCS MÁTÉ SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA
ÉS A RÓLA SZÓLÓ IRODALOM
 
BIBLIOGRÁFIA

 
Összeállította:
NAGYNÉ KISS MÁRIA
 


BEVEZETŐ

Kovács Máté munkásságát bibliográfia tükrében bemutatni igen nehéz feladat. Alapos, kitartó kutatást igényel életútjának feltárása, hiszen a magyar művelődéspolitika és könyvtárügy kiemelkedő képviselője, neves professzora volt, egyike azoknak a könyvtárosoknak, akik a szocialista könyvtárpolitika megszilárdításáért a legtöbbet tettek. E gondolat jegyében készült el 1973-ban halálának első évfordulójára a biobibliográfia első változata tudományos diákköri dolgozatként a Pedagógusjelöltek Országos Szakmai Konferenciájára, melyben a felszabadulás után megjelent munkáit és a róla szóló irodalmat tártam fel 1972-ben bekövetkezett haláláig. Indíttatásom, az akkor pályakezdő könyvtáros indíttatása volt. Kovács Máté sokszínű eredményekben gazdag életpályájának feltárása közben olyan ismeretekre tettem szert, amelyek túlmutattak a tanulmányaim során szerzett ismereteken, a múlt tanulságai, a jelen problémái és a jövő perspektívájának tükrében. Olyan tanítómesterrel találkoztam, aki nemcsak mint tudós mutatott példát, ért el nemzetközi viszonylatban is szép eredményeket, hanem példaként áll előttem az az emberi magatartás, amely sugárzik minden tevékenységéből: nagy tudása, nemes elkötelezettsége, hihetetlen munkabírása, emberi jószándéka a nép műveltségi színvonalának emelése érdekében. Közben eltelt tíz év, nemrég emlékeztünk meg Kovács Máté születésének hetvenötödik, halálának tizedik évfordulójáról. E kettős évforduló jegyében dolgoztam át az előbbi, s állítottam össze az alábbi bibliográfiát, kiegészítve Kovács Máté felszabadulás előtti munkásságával, illetve a halála óta eltelt tíz év során róla írott irodalommal, visszaemlékezésekkel. Az anyaggyűjtést 1982. októberében zártam le.

Célom a Kovács Máté bibliográfiával az, hogy elősegítsem munkásságának jobb megismerését, s ráirányítsam a figyelmet a ránk hagyott kéziratok, töredékek további kutatására.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a bibliográfia összeállításához nyújtott segítségéért volt tanáromnak, Kertész Gyulának, a családi hagyaték rendelkezésemre bocsájtásáért Kovács Ilonának, továbbá Fülöp Gézának és Tóth Gyulának.

A bibliográfia tartalma és szerkezete:

A bibliográfia teljességre törekvően tartalmazza Kovács Máté magyar és idegen nyelven publikált önálló munkáit, hazai folyóiratokban és hírlapokban megjelent tanulmányait, cikkeit és ismertetéseit, valamint a külföldi szaklapokban közreadott tanulmányait és cikkeit, kitér továbbá szerkesztői tevékenységére is és számbaveszi az ő kezenyomát őrző sokszorosításokat, amelyek az ELTE Könyvtártudományi Tanszékének könyvtárában, a KLTE Emlékkönyvtárában és a családi hagyatékban megtalálhatók.

Az összeállításban helyet kapott a Kovács Mátéról szóló írások erősen szelektált jegyzéke is.

A nem publikált hagyaték számbavétele is megtörtént. Ennek keretében felsoroljuk Kovács Máté kiadásra előkészített jelentősebb írásait, továbbá vázlatosan ismertetjük az OSZK Kézirattárában őrzött 210 fondnyi kézirati anyagot.

A bibliográfia Kovács Máté irodalmi munkássága és tevékenységének visszhangja a sajtóban. (1927-1973) című fejezete Kovács Máté megjelent könyveit, tanulmányait, cikkeit sorolja fel és azokat a nem publikált kéziratait, amelyek még életében végleges formát öltöttek. Ugyanitt találhatók az írásaival, tevékenységével, személyével foglalkozó, az ő életében készült közlemények és adatközlő híradások - ezeket tételszámuk zárójeles volta különbözteti meg Kovács Máté saját munkáitól. Ezután következik a Nekrológok, visszaemlékezések című fejezet, majd a Kovács Máté kéziratban, előkészületben lévő hátrahagyott művei című összeállítás.

A fő rendezési elv az egyes fejezeteken belül a kronológia. A több helyen, több esetben publikált azonos munkák, valamint a különlenyomatok az eredeti első megjelenés événél találhatók. Ilyenkor a megjegyzés utal az utánközlések pontos helyére és idejére.

Az ismertetések az ismertetett publikációkkal azonos tételben találhatók. Ha ezek Kovács Mátétól származnak, akkor közvetlenül a recenzeált könyv címleírása után, egyébként pedig az annotációt követőleg.

A címleírások az MSZ 3424-60 jelű és számú címleírási szabvány szerint, autopszia alapján készültek.

A közlések tartalmát nem kielégítő módon megvilágító című tételekhez annotáció csatlakozik. Szükség szerint egyes címleírásokhoz a közlemény létrejöttére stb., Kovács Máté személyére vonatkozó adatközlés járul. A külföldön megjelenő önálló kiadványok, a nehezen hozzáférhető sokszorosítások s a kéziratok legalább egy lelőhelyét megadjuk.

Kiegészítő apparátusok:

A feldolgozott forrásokat "Forrás- és lelőhelyjegyzék", a rövidítések föloldását "Rövidítésjegyzék" tartalmazza. A jobb eligazítást segíti a "Névmutató", amely a törzs bibliográfiában előforduló szerzők, közreműködők, valamint az annotációkban szereplő személyek neveit sorolja föl.

* * *

Összeállításunk egyes részeinek kezdő lapszámai:
Bevezető 219. p. - Rövidítésjegyzék 221. p. - Forrásjegyzék 223. p. - Kovács Máté irodalmi munkássága és tevékenységének sajtóvisszhangja 229. p. - Nekrológok, visszaemlékezések 251. p. - Névmutató 256. p. - Kovács Máté kéziratban, előkészületben lévő hátrahagyott művei 260. p.