Kovács Máté szakirodalmi munkássága ...

In: Kovács Máté emlékkönyv (Budapest, 1983)

KOVÁCS MÁTÉ IRODALMI MUNKÁSSÁGA ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK SAJTÓVISSZHANGJA
 
(1927-1973)


1927
 
1. Népnyelvi anyag Hajdúszoboszlóról. Debrecen, 1927. 72 p. Kézirat (KLTE Nyelvtudományi Intézet.)

1928
 
2. Bánffy Miklós új regénye. Kisbán Miklós: Reggeltől estig. Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1927. Ism. Kovács Máté - Debreceni Szemle. 2. évf. 1928. jan. 1. 1. sz. 65. p.

1929
 
3. Les décunvertes psychologiques dans la poésie lyrique francaise du XIX. siécle. Debrecen, 1929. (Kézirat. Francia nyelvű szakdolgozat. K.M.h.
4. A Hajdúszoboszlói nyelvjárás vázlata. Debrecen, 1929. 184 p. Szakdolgozat. Gépirat, Pápay József bírálatával. DEK A/15
5. Horváth János: A középkori magyar vers ritmusa. Berlin, 1928. Ludwig Voggenreiter Verlag, Magyar Osztály. 155p. - Ism. Kovács Máté - Debreceni Szemle. 3. évf. 1929. 3. sz. 151-152.p.

1930
 
6. Ébred a lelkiismeret. Paul et Jean Lebourg: Les consciences se réveillent. Paris, 1929... - Ism. Kovács Máté-Debreceni Szemle. 4. évf. 1930. 3. sz. 158-16O. p.
7. Bessenyei és A Philosophus. Belohorszky Ferenc tanulmánya. Bp. 1929. - Ism. Kovács Máté - Debreceni Szemle. 4. évf. 1930. 9. sz. 499-500. p.

1932
 
(8.) Érdekes előadás a modern irodalom problémáiról - Nyírvidék. 53. évf. 1932. márc. 10. 57. sz. 4.p. K.M. előadása ,,Az írói egyéniség és a modern szépirodalom" címmel. 
(9.) Kovács Máté tanár előadása az írói leiekről és az irodalmi irányokról - Nyírvidék. 53. évf. 1932. márc. 13. 6O.sz. 8-9.p. A Kossuth-reálgimnázium liceális előadásai során. 
(10.) Csütörtökön, elsején délután hat órakor lesz a Bessenyei Kör Arany-ünnepélye. Megalakult a kör irodalmi szakosztálya. Szentmiklósi Péter dr. programot adott - Nyírvidék. 53. évf. 1932. nov. 29. 270. sz. 2.p. K.M. gimnáziumi tanár is előadást tartott. 
(11.) Nagy érdeklődést keltett a Bessenyei Kör Arany János emlékünnepe - Nyírvidék. 53. évf. 1932. dec. 3. (sz.n.) 2.p. Arany méltatója K.M. a Kossuth reálgimnázium tanára volt. 

1933
 
(12.) Kovács Máté tanár vetített képes előadása a Bessenyei Körben - Nyírvidék. 54. évf. 1933. febr. 12. 35. sz. 7.p. "A francia gótika remekei" címmel. 

1935
 
13. Eckhardt Sándor: Magyar-francia szótára. (Bp. 1935. Eggenberger.) - Ism. Kovács Máté - Protestáns Szemle. 45. évf. 1936. 91-92. p. 

1936
 
14. Regény a régi Debrecenről (Szentmihályiné Szabó Mária: Emberé a munka. Bp. Singer és Wolfner, 1935.) - Ism. Kovács Máté - Debreceni Szemle. 10. évf. 1936. 1.(95) sz. 31. p. 
15. Erdélyi regények. Ism. Kovács Máté - Debreceni Szemle. 10. évf. 1936. 3-5. (97-99) sz. 107-108. p.
Kemény János: Kutyakomédia, Székely Mózes: Csütörtök; Wass Elek: Farkasverem; Török Sándor: És ez alatt itthon; Szántó György: Fekete éveim; Aranyágacska. 

1937
 
16. (K.M.): A nyári egyetem első tíz éve (1927-1936). Decennium Primum Cursuum aestivorum in Regia Scientiarum Universitate Hungarica Debreceniensi de Stephano Tisza nominata. Debrecen, 1937. Városi ny. 32 p. illusztr. Textus lingua Hungarica, Britannica, Germanica, Francogallica, Italica, Polonica. 
(17.) Hankiss János: Jelentés a debreceni M.Kir. Tisza István Tudományegyetem szünidei tanfolyamának, a Nyári Egyetemnek 10. esztendejéről - Debreceni M.Kir. Tisza István Tudományegyetem Évkönyve és Almanachja. 1935-1936. Debrecen, 1937. 440-449. p. K.M. főtitkár két előadást tartott magyar nyelven "A modern irodalmi élet lélektani problémái" címen. 
(18.) Hankiss János: Jelentés a debreceni M.Kir. Tisza István Tudományegyetem szünidei tanfolyamának, a Nyári Egyetemnek 11. évfolyamáról. - A debreceni M.Kir. Tisza István Tudományegyetem Évkönyve és Almanachja az 1936-37. tanévről. Debrecen, 1938. 404-412. p. K.M. főtitkári tevékenységéről (412.p.) 

1939
 
19. Fazekas Mihály, a költő, élményvilága - Emlékkönyv Pap Károly főiskolai (akadémiai és egyetemi) tanári működésének harmincadik évfordulójára. Debrecen, 1939. Lehotai ny. 170-182. p. Részlet "Fazekas Mihály, a rokokó költő" c. tanulmányából. - Az emlékkönyvet ism: Tolnai Gábor - Protestáns Szemle. 51. évf. 1942. 4. sz. 124-125. p. 
20. Korszerű magyar élethivatás. - Országépítés. 1939. 1. évf. 2. sz. 209-220 
21. A magyar hivatástudat és a magyar parasztság. - Országépítés. 1. évf. 1939 3 sz 375-379. p. 
(22.) Milleker Dezső: Jelentés a debreceni M.Kir. Tisza István Tudományegyetem szünidei tanfolyamának, a Nyári Egyetemnek 12. évfolyamáról. - Debreceni M.Kir. Tisza István Tudományegyetem Évkönyve és Almanachja az 1937-38. tanévről. Debrecen, 1939. 388-404. p. K.M. főtitkári tevékenységéről. (404. p.) 

1940
 
23. A magyar önszemlélet útjain. - Magyar Lélek. 2. évf. 1940. 1. sz. 40-41. p. "Táj- és népkutató tanfolyamiról, amelyet Györffy István egyetemi tanár szervezett meg. 
24. A rokokó költő képzelete - Debreceni Szemle. 14. évf. 1940. 2.(141) sz. 25-31. p. - Fazekas Mihály a rokokó költő c. mű IV. fejezete. 
25. Fazekas Mihály, a rokokó költő. Debrecen, 1940. Stúdium. (Városi ny.) 53, (2) p. (A Debreceni Tisza István Tudományos Társaság I. osztályának kiadványai, 8. köt. 3. füz.) Bölcsészdoktori disszertáció. - Ism.: Kelemen János: A debreceni műhelyből - Kovács Máté és Gulyás Pál tanulmányai - Kelet Népe. 6. évf. 1940. márc. 15. 6. sz. 28. p. - Ternay Kálmán - Debreceni Szemle. 14. évf. 1940. 8.(147) sz. 207-208. p. - s.j. (Sőregi János) - Debreceni Képes Kalendá-riom. 40. évf. 1940. 2. rész. 149. p. - Simon Árpád - Katolikus Szemle. 54. évf. 1940. 8. sz. 313. p. - Bikácsi László: Mai debreceniek régi debreceniekről -Protestáns Szemle. 49. évf. 1940. (10.) sz. 319-320. p. - Semetkay József -Új Élet. 9. évf. 1940. 10.(91.) sz. 302-303. p. - S. Gy. - Magyar Kultúra. 1940. 114. p. - ry - Irodalomtörténet. 30. évf. 1941. 3. sz. 126. p. - vl - Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. 74. évf. 1941. 5. sz. 181. p. 
(26.) Molnár Pál: Debrecen a magyar irodalom történetében. - Debrecen sz. kir. város és Hajdú vármegye. (Szerk. Csobán Endre.) Bp. 1940. 289. p. A fiatal írók - irodalmárok közt említi K.M.-t. 

1941
 
27. Fazekas Mihály: Ludas Matyi és más költemények. Sajtó alá rend. és bev.: Kovács Máté (Kiad. a) Magyar Népművelők Társasága. Bp. 1941, Tolnai ny. 95 p. (Magyar Klasszikusok) 
28. Gvadányi József: Rontó Pál. (Elbeszélő költemény.) Sajtó alá rend. és bev.: Kovács Máté. (Kiad. a) Magyar Népművelők Társasága. Bp. 1941. Tolnai ny. 94 p. (Magyar Klasszikusok) 
(29.) Hankiss János: Jelentés a M.Kir. Tisza István Tudományegyetem szünidei tanfolyamának, a Nyári Egyetemnek 16. esztendejéről - Évkönyv a Debreceni M.Kir. Tisza István Tudományegyetem 1941-42. tanévéről. Debrecen 1942. 423-457.p. K.M. 12 éves főtitkári tevékenységéről. 

1942
 
30. A Debreceni Egyetemi Francia Intézet tagjainak munkássága. Hankiss János tudományos munkálkodásának 25. évfordulója alkalmából közzétették volt tanítványai. Szerk. Kovács Máté. Debrecen, 1942. (Városi ny.) 24 p. Bibliográfia. -Ism. - Egyetemes Philológiai Közlöny. 61. évf. 1942. 252. p. 

1943
 
31. Hankiss János professzor tudományos működésének huszonötéves évfordulója - Debreceni Képes Kalendáriom. 43. évf. 1943. 2. rész. 79-81. p. 
32. Fényjelek. Előadások a magyar föld és a magyar ember problémáiról. Harmadik sorozat. Szerk. Kovács Máté, Novágh Gyula. (Kiad. a) Magyar Népművelők Társasága. (Bp.) 1943. (Kir. Magy. Egyetemi ny.) 120. p. Benne: K.M. Miért szeretjük a magyar verseket? c. tanulmánya (14-20 p.) - Ism.: Tárnok János - Magyar Lélek. 6. évf. 1944. 1. sz. 47. p. 

1944
 
(33.) Jelentés a Debreceni M.Kir. Tisza Istán Tudományegyetem szünidei tanfolyamának, a Nyári Egyetemnek 17. esztendejéről. Közzéteszi. Milleker Dezső. Debrecen, 1943. Egyetemi ny. 1944. 43, (1) p. (Debrecen, Nyári Egyetem, 1927-1943.) Méltatja K.M. tizenkétéves nyári egyetemi főtitkári munkásságát. K.M. fényképe (29. p.) 
34. Magyarságtudomány és nemzetnevelés. (Szerk. Kiss Árpád, Kovács Máté.) Debrecen, 1944. Városi ny. 223 p. (A Debreceni Könyvek. Magyar Nevelés 3.) A Debreceni Nyári Egyetem tanfolyamain 1936-tól elhangzott előadásokat tartalmazza, köztük K.M. Magyar irodalomszemlélet, magyarságismeret és irodalmi nevelés c. tanulmányát (109-132. p.). 
35. Szép magyar versek. Összeáll., bev. Kovács Máté. (Kiad. a) Magyar Népművelők Társasága. Bp. 1944. (Kir. Magy. Egyetemi ny.) 368 p. 
36. Bisztray Gyula: Iró és nemzet. (Tanulmányok.) Bp. 1943, Révai 436 p. - Ism.: Kovács Máté - Magyar Lélek 6. évf. 1344. 1. sz. 47-48. p. 
37. Kalevala. Vikár Béla fordításában és Gulyás Pál tanulmányaival. Bp. 1943. Magyar Élet, Új kiad. - Ism.: Kovács Máté. - Magyar Lélek. 6. évf. 1944. 1. sz. 48. p. 

1945
 
38. A magyar irodalom szerepe köznevelésünkben. - Demokrácia és köznevelés. Bp. 1945. Országos Köznevelési Tanács. 107-114. p. (Nevelők könyvtára 1.) A kötet tanulmányait ism.: Zibolen Endre - Magyar Pedagógia. 56. évf. 1947. 52-53. p. 
39. A magyar köznevelés korszerű kifejlesztése (Kiad. az) Országos Köznevelési Tanács. Bp. 1945. 86 p. Gépirai. 
40. A magyar köznevelés korszerű újjászervezésének fő kérdései - Köznevelés. 1. évf. 1945. júl. 15. 1-2. sz. 6-8. p. 
(41.) A Magyar Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium ügy- és személyzeti beosztása -Köznevelés. 1. évf. 1945. júl. 15. 1-2. sz. 14. p. Ügyosztályvezető: K.M. áll. gimnáziumi igazgató, miniszteri osztálytanácsos. 
(42.) Tanári átképző-tanfolyamok 1945 nyarán - Köznevelés. 1. évf. 1945. júl. 15. 1-2. sz. 15-16. p. Szegfű Gyula bevezetője után az első előadást K.M. A magyar irodalom szerepe címen tartja. 
(43.) blp (Bíró Lajos Pál): Az új iskola reformtervezete - Köznevelés. 1. évf. 1945. aug. 1. 3.sz. 3-5. p. Interjú K.M. miniszteri osztálytanácsossal, a nevelési ügyosztály veztőjével. 
(44.) Kiss Árpád: Az általános iskola mint kultúrpolitikai probléma - Köznevelés. 1. évf. 1945. dec. 15. 12. sz. 8-10. p. Az általános iskolának a típusa kelt életre abban a tervezetben, amelyet a VKM-ben K.M. készített. 

1946
 
45. Mai magyar művelődéspolitika. Elvek, tervek, eredmények. Összeáll, és bev. Kovács Máté. Bp. 1946. Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium. 142 p. Interjú a kötetről Kovács Mátéval - Köznevelés. 2. évf. 1946. júl. 1. 13. sz. 2. p. (46.) A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium ügybeosztása - Köznevelés. 2. évf. 1946. márc. 1. 4-5. sz. 24-25. p. Az Elnöki Ügyosztály vezetője: K.M., miniszteri tanácsos. 
(47.) Új szellem a minisztériumban - Köznevelés. 2. évf. 1946. máj. 1. 9. sz. 10. p. K.M. ügyosztályfőnök: Iskolahálózatunk korszerű fejlesztése c. tartott előadást. 
(48.) B(író) L(ajos) P(ál): Pedagógusok harca a megélhetésért - Köznevelés. 2. évf. 1946. máj. 15. 10. sz. 2-6. p. A Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete nagygyűlést szervezett a Sportcsarnokban az életkörülmények javítása érdekében. A VKM álláspontját K.M. miniszteri tanácsos ismertette. 
49. Az általános iskola továbbfejlesztése - Köznevelés. 2. évf. 1946. aug. 2. 14-15. sz. 3-4. p. 
50. Az általános iskola a megvalósulás útján. - Köznevelés. 2. évf. 1946. nov. 1. 21. sz. 4-5. p. Utánközlések: 30 év, neveléstudomány és művelődéspolitika. (Szerk. Horváth Márton, Zibolen Endre) Bp. 1975. Tankönyvkiadó 25-28. p. -Harmincéves az általános iskola - Köznevelés. 32. évf. 1976. jún. 11. 24. sz. 3-6. p. 

1947
 
51. K.M.-Tárnok János: Szülőföldismeret és közösségi tudat irodalmi nevelésünkben. - Nevelőmunka az általános iskolában. (Szerk. Kiss Árpád). Bp. 1947. VKM. 46-67. p. (Köznevelés könyvtára 1.) - Ism.: Köznevelés 3. évf. 1974. dec. 15. 24. sz. 546. p. 
52. K.M.-Veres Péter - Darvas József: Őszinte szavak a magyar nevelőkhöz. (Kiad. a Nemzeti Parasztpárt.) Bp. 1947. Glóbus ny. (3) sztl.p. Röplap. 
(53.) r: Beteg az általános iskola - Nemzedék. 2. évf. 1947. jan. 17. 3. sz. 1, +7. p. Szatirikus hangú támadás, amely név szerint Gárdos Dezsőt és K.M.-t említi. 
(54.) Szombatfalvy György: Egy elhibázott kísérlet - az általános iskola - Magyar Nemzet. 3. évf. 1947. febr. 2. 27. sz. 4. p. Éles hangú ellenzéki cikk, a későbbi viták egyik elindítója. 
(55.) Az általános iskola rágalmazói - Szabad Szó. 49. évf. 1947. febr. 7. 32. sz. 1. p. Vezércikk. Szombatfaly György Magyar Nemzet-beli rágalmaival szembeállítja a K.M.-től vett szóbeli információkat. 
56. Az általános iskola ellenzéke - Köznevelés. 3. évf. 1947. febr. 7. 3. sz. 29-33. p. Válasz a konzervatív ifjúsági lap, a "Nemzedék" 1947. jan. 17-i számában megjelent "Beteg az általános iskola" c. cikkre. 
(57.) Kemény Gábor: A reakció támadásra indult az általános iskola ellen. - Szabad Nép. 5. évf. 1947. febr. 9. 33. sz. 3. p. Válasz Szombatfalvy György: Egy elhibázott kísérlet az általános iskola c. cikkére. (Magyar Nemzet 3. évf. 1947. febr. 2.) 
(58.) Kéthly Anna: Támadások az általános iskola ellen - Népszava. 75. évf. 1947. febr. 13. 36. sz. 1.p. 
(59.) Szombatfalvy György: Védhető-e az általános iskola - Magyar Nemzet. 3. évf. 1947. febr. 16. 39. sz. 5. p. - Válaszol K.M.-nak, Kemény Gábornak, Kéthly Annának stb. 
60. Sajtóvihar az álatlános iskola körül - Szabad Szó. 49. évf. 1947. febr. 23. 46. sz. 9. p. K.M. válasza a Nemzedék és a Magyar Nemzet támadó cikkeire. 
(61.) Sajtóvita az általános iskoláról - Köznevelés. 3. évf. 1947. márc. 1. 5. sz. 86.p. 
62. Közelgő ünnepi év elé - Köznevelés. 3. évf. 1947. márc. 15. 6. sz. 101-102. p. A vezércikk a közelgő századik március 15-e és a szabadságharc méltó megünneplésére hívja fel a magyar szellemi élet képviselőit. 
63. Közművelődésünk reformjai. A Nemzeti Parasztpárt hároméves terve. - Szabad Szó. 49. évf. 1947. ápr. 6. 79. sz. 5. p. - Ism. - Köznevelés. 3. évf. 1947. ápr. 15. 8.sz. 173. p. 
(64.) A vallás- és közoktatásügyi minisztérium államtitkárai - Köznevelés. 3. évf. 1947. ápr. 15. 8. sz. 165. p. K.M. politikai, és Bóka László adminisztratív államtitkár. 
(65.) A Magyar Népi Művelődési Intézet értekezlete - Köznevelés. 3. évf. 1947. máj. 15. 10. sz. 215. p. Rövid hír: Irányító tanácsadó szerepben megjelent Illyés Gyula elnök és K.M. közoktatásügyi államtitkár. 
[66.) Országos diákkongresszus Budapesten - Köznevelés. 3. évf. 1947. jún. 1. 11. sz. 241. p. Tildy Zoltán köztársasági elnök megnyitója után K.M. államtitkár szólt a diák-szociális intézmények támogatásáról, a demokratikus művelődéspolitika fontosságáról. 
(67.) P(üski) S(ándor): Kovács Máté: Kulturális ollóról is beszélhetünk. Szabadművelődési tanfolyam megnyitása Békés Tarhoson. - Békés. (Békés). 1. évf. 1947. júl. 6. 22. sz. 3. p. 
(68.) P(üski) S(ándor): "Teremtsük meg ma és holnap a magyarság és európaiság új összhangját." Kovács Máté parasztpárti kultuszállamtitkár tarhosi beszédének a folytatása. Békés. (Békés). I.évf. 1947. júl. 13. 23. sz. 3. p. 
(69.) Kiss Árpád: Debrecen - Köznevelés. 3. évf. 1947. júl. 15. 14. sz. 297-316. p. Interjú K.M.-val. 297-298. p. 
(70.) Molnár József: Debreceniek Budapesten - A Debreceni Képes Kalendárium. 47. évf. 1947. Debrecen Városi ny. 76-81. p. K.M. rövid életrajzát és munkásságát ismerteti (79. p.) 
(71.) Diadalmasan tör előre a parasztság nagy tömegpártja. Tízezren hallgatták meg Veres Pétert, Erdei Ferencet, Farkas Ferencet és Kovács Mátét a fővárosi nagygyűlésünkön. - Szabad Szó. 49. évf. 1949. aug. 26. 193. sz. (1-2.) p. 72. Segítsen az értelmiség, hogy műveltségünket európaivá tehessük. - Szabad Szó. 49. évf. 1947. aug. 26. 193. sz. (7-8.) p. K.M. kultuszállamtitkár választási beszéde. A Parasztpárt a nép művelődéséért. 
(73.) A hajdúböszörményi Szabadművelődési Tanács rendezésében október hó 25., 26., és 27-én képkiállítással egybekötött kultúrnapok. - Nánási Szabadság. 1944. okt. 24. 44. sz. 4. p. 
(74.) A Népi Művelődési Intézet munkája - Köznevelés. 3. évf. 1947. dec. 15. 24. sz. 542. p. K.M. államtitkár parasztképviselők előtt ismertette a parasztság lehetőségeit a magyar művelődéspolitikában. 
(75.) A népművelés szolgálatában - Paraszt Újság. 3. évf. 1947. dec. 21. 51-52. sz. (5). p. Magyar Népi Művelődési Intézetben az országgyűlés parasztpárti képviselőinek K.M. előadást tartott. 
(76.) Az ország vezetésében. A kultuszminisztériumban. - Paraszt Újság. 3. évf. 1947. dec. 21. 51-52. sz. (9). p. K.M. nyilatkozata a Nemzeti Parasztpárt hároméves tervéről. 
(77.) Illyés Gyula, Szabó Pál és Kovács Máté Szekszárdon - Szabad Szó. 50. évf. 1948. jan. 27. 21. sz. 1. p. 
(78.) Benkő Tibor: A hároméves kulturális terv eddigi eredményei - Köznevelés. 4. évf. 1948. febr. 15. 4. sz. 50-51. p. A tervvégrehajtás érdekében Ortutay Gyula miniszter, K.M. államtitkár személyében tervmegbizottat nevezett ki. 79. A népi demokrácia művelődéspolitikája. - Szabad Szó. 50. évf. 1948. febr. 25. 46. sz. (4.) p. Interjú. K.M. közoktatásügyi államtitkár előadássorozata a debreceni parasztegyetemen. 
(80.) A szabadművelődés hírei - Köznevelés. 4. évf. 1948. máj. 1.9. sz. 199. p. Az Országos Szabadművelődési Tanácsban K.M. közoktatásügyi államtitkár felvetette, hogy a községek a szegény parasztfiatalok taníttatása érdekében a népfőiskolákon létesítsenek ösztöndíjas helyeket. 
(81.) "Százhatvan nép kollégiumban tízezer ifjú tanul, a szabadművelődés céljait 1600 népkönyvtár, 1700 tanfolyam és több mint 60 szabad- és népfőiskola szolgálja" -mondotta Kovács Máté közoktatásügyi államtitkár - Parasztújság. 4. évf. 1948. máj. 2. 18. sz. 8. p. Rövid hír a Szegeden tartott előadásáról. 
(82.) A tudás hatalom - Kanadai Magyar Munkás. 19. évf. 1948. májs. 20. 45. sz. 17. p. K.M. közoktatásügyi államtitkárnak az időszerű iskolaügyi és kultúrpolitikai kérdésekről Szegeden tartott előadásáról. A rövid hír A magyar különlegességek c. kolumnában jelent meg. 
(83.) Czéch József és Kovács Máté Békéscsabán. Olyan kultúrpolitikát iskoláinkba, amilyet a nép akar. - Szabad Szó. 50. évf. 1948. máj. 25.118. sz. (2.) p. A Nemzeti Parasztpárt által rendezett Dózsa-napon K.M. kultuszállamtitkár tartott ünnepi beszédet. 
(84.) Iskolák, internátusok, kultúrházak, tanítólakások épülnek. Kovács Máté a kultuszminisztérium tervelőirányzatáról. - Szabad Szó. 50. évf. 1948. máj. 29. 121. sz. (4.) p. 

1951
 
85. A Debreceni Egyetemi Könyvtár és az üzemi könyvtárak együttműködése - Könyvbarát 1. évf. 1951. 3. sz. 58. p. A DEK patronáló munkájáról. 

1952
 
86. A Debreceni Egyetemi Könyvtár a szocialista fejlődés útján - Könyvbarát 2. évf. 1952. 10. sz. 8-11. p. 2024/1952. sz. minisztertanácsi határozat szellemében elemzi a könyvtár fejlődését, a legfontosabb adatok szemléltetésével (1948-1952.) 

1953
 
87. Az I. Országos Könyvtáros Konferencia. - Könyvtáros. 3. évf. 1953. 1. sz. 14. p. 
88. Krupszkaja N(adezsda) K(onsztantinova): "Mit írt, mit mondott Lenin a könyvtárról?" - Könyvtáros. 3. évf. 1953. 6. sz. 18-20. p. Az első magyar nyelvű kiadás alkalmából készült rövid, színvonalas elemzés Krupszkaja könyvéről. 
(89.) Megalakult a Könyvtári Tanács - A könyvtáros. 3. évf. 1953. 4. sz. 23. p. Tagjai között van K.M. a DEK igazgatója. 

1954
 
90. Bevezető. Összefoglaló jelentés a KLTE Könyvtárának 1953. évi működéséről, fejlődéséről és állapotáról. - A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve. 1953. 1.r. Debrecen, 1954. 5-58. p. 
91. A magyar könyvtárügy országos szervezetének időszerű kérdései. - A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve. 1953.1. r. Debrecen, 1954. 59-136. p. Bibliogr. 133-136. p. Részlet "A magyar könyvtárpolitika időszerű elvi kérdései" c. nagyobb tanulmányból. - Ism. Bélley Pál: Egy könyvtártudományi évkönyv - Könyvtáros. 4. évf. 1954. 6. sz. 18. p. 
92. Egyetem és könyvtár együttműködése Debrecenben - Felsőoktatási Szemle. 3. évf. 1954. 1. sz. 37-42. p. 
93. K.M. - Mátrai László: Jelentés a Nagy Szovjet Enciklopédia főszerkesztősége meghívására a Magyar Enciklopédia a szerkesztőbizottsága és szerkesztősége részéről a Szovjetunióba kiküldött bizottság tanulmányútjáról. Bp. 1954. (Házisoksz.) 32, (6) p. 1 t. 
94. Beszámoló a Nagy Szovjet Enciklopédia szerkesztőségében szerzett tapasztalatokról - Akadémiai Értesítő. 1954. 61. köt. 506. sz. 264-280. p. 
95. Beszámoló a Magyar Enciklopédia szerkesztőségének 1954. évi munkájáról és 1955. évi feladatairól. Bp. 1954. (Házisoksz.) 20 p. 

1955
  
96. Könyvtáraink jelentősége művelődéspolitikánkban - A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve. 1954. (1.) Debrecen, 1955. 109-143. p. Klny. is. "A magyar könyvtárpolitika időszerű elvi kérdései" c. nagyobb tanulmányból. 
97. A Nagy Szovjet Enciklopédia műhelyében - Szovjet Kultúra. 7. évf. 1955. 1. sz. 7-10. p. Fényképpel illusztr. 
98. A Magyar Enciklopédia előkészítése - Magyar Könyvszemle. 71. évf. 1955. 1-2. sz. 148-150. p. 
99. A könyvtári törvény előkészítése - Könyv. 5. évf. 1955. 4. sz. 150-152.'p. 

1956
  
100. Egyetemi és főiskolai könyvtáraink korszerű feladatai és szervezeti kapcsolatai - A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve. 1955. (1.) Debrecen, 1956. 29-90. p. Klny. is. - Ism.: Szabó Györgyné: A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve. 1955. - Magyar Könyvszemle. 73. évf. 1957. 2. sz. 204-207. p. 
101. A magyar könyvtári törvény alapelvei, célkitűzései és művelődéspolitikai jelentősége - Magyar Könyvszemle. 72. évf. 1956. 3. sz. 181-201. p. Klny. is. Az Elnöki Tanács 1956. évi 5. sz. törvényerejű rendelete a könyvtárügy szabályozásáról, és a Minisztertanácsának 1018/1956. III. 9. sz. határozata. 
102. A Debreceni Egyetemi Könyvtár jelenlegi állapota, működése és a megoldásra váró fontosabb problémái. (Közread, az Egyetemi Könyvtár, Debrecen.) Debrecen, 1956. 14 p. Gépirat. 
(103.) Kőhalmi Béla: "A könyvtáros" öt éve - A könyvtáros. 6. évf. 1956. 6. sz. 401-404. p. A történeti áttekintés során a helyes kezdeményezések közt említi K.M.: A Debreceni Egyetemi Könyvtár a szocialista fejlődés útján (1952. okt.) című cikkét. 
(104.) Kinevezések az Országos Könyvtárügyi Tanácsba - A Könyvtáros. 6. évf. 1956. 6. sz. 404. p. A tanács tagjai között ott találjuk K.M.-t a DEK igazgatóját. 
(105.) (Kossuth Lajos Gimnázium, Nyíregyháza.) Emlékkönyv 1806-1956. (Kiad. a -.) Szerk. Horváth Sándor. Margócsy József. (Nyíregyháza) 1956. 176 p. illusztr. Tanárai között K.M. (1931-1934). 

1957
  
(106.) Vita a Debreceni Egyetemi Könyvtár évkönyve körül - Magyar Könyvszemle. 73. évf. 1957. 3. sz. 297-301. p. Válasz: Szabó Györgyné - Magyar Könyvszemle. 73. évf. 1957. 2. sz. 204-207. p. cikkére. 
(107.) Haraszthy Gyula: Az Országos Könyvtárügyi Tanács és a magyar könyvtárügy időszerű kérdései - Magyar Könyvszemle. 73. évf. 1957. 4. sz. 311-324. p. A Könyvtárpolitikai és könyvtárügyi szakbizottság elnöke K.M. 
108. A Magyar Könyvszemle új évfolyamai a korszerű igények tükrében - Magyar Könyvszemle. 73. évf. 1957. 4. sz. 399-404. p. 
109. A Magyar Enciklopédia és a korszerű magyar lexikonok előkészítésének irányelvei és eddigi eredményei - Magyar Tudomány. 1957. 64. köt. 5-6. sz. 175-195. p. Klny. is. Történelmi áttekintés a magyar és legnagyobb külföldi enciklopédiákról és lexikonokról. Társadalmi igények. A hatvanas évektől kiadásra került szaklexikonok kiadási tervei. 
(110.) A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve. 1956. Debrecen, 1957. 299, (25) p. Kézirat gyanánt. Összefoglaló jelentés a Debreceni Egyetemi Könyvtár 1956. évi működéséről c. fejezet 16-17. oldalán személyi változásokról tudósít, mely szerint K.M. igazgató okt. 1-i áthelyezéssel a budapesti ELTE Könyvtártudományi Tanszékére került. A dolgozók tevékenységével foglalkozó rész közli: K.M. "A Magyar Enciklopédia" szerkesztője; tagja az MTA Könyvtártud.-i Főbizottságának OKT és Könyvelosztó albizottságának, KLTE Tanácsának, a Magyar Könyvszemle szerkesztőbizottságának. 

1958
  
111. K.M.-Kőhalmi Béla: Nemzetközi konferencia az egyetemi könyvtárosképzésről -Külföldi tanulmányutak. 1958. (Szerk. Gerő Gyula. Sajtó alá rend. az OSZK KMK) Bp. 1959. 178-188. p. (Könyvtárosok tapasztalatcseréje 2.) Prága, 1958. március 25-27. 
112. Nemzetközi konferencia az egyetemi és főiskolai könyvtárosképzés időszerű kérdéseiről - Könyvtáros. 8. évf. 1958. 6. sz. 403-406. p. Prága, 1958. március 25-27. 
113. K.M.-Kőhalmi Béla: Az egyetemi könyvtárosképzés alapkérdései nemzetközi megvilágításban - Felsőoktatási Szemle. 7. évf. 1958. 7-8. sz. 424-431. p. Prága, 1958. március 25-27. 
114. A könyvtár vezetése. (Debrecen, 1958) 18 gépelt lap. Kézirat DEK E/71/10 13245/1958 
115. A városi könyvtárak helyzete és feladatai a szocialista könyvtárpolitikában. (Debrecen, 1958) 32 gépelt lap. Kézirat. DEK E/71/10 
(116.) Az Országos Könyvtárügyi Tanács májusi üléséről - Könyvtáros. 8. évf. 1958. 7. sz. 490. p. Mihályfi Ernő miniszterhelyettes bejelentette, hogy a több mint egy éve betöltetlen elnöki tisztségre kinevezte K.M.-t. 
117. A fiatal könyvtárosok helyzete és problémái - Könyvtáros. 8. évf. 1958. 7. sz. 503-504. P- A felsőfokú könyvtárosképzés megindulásának tizedik évfordulója alkalmából. 
118. Haraszthy Gyula: Az Országos Könyvtárügyi Tanács szakbizottságainak munkája - Könyvtáros. 8. évf. 1958. 9. sz. 641-642. p. A könyvtárpolitikai, valamint a többi szakbizottság is megvitatta K.M. referátumát könyvtárpolitikánk alapvető problémáiról. 
119. Základné zásady, ciele a kulturpoliticzky vyznam mad'arského kniznicného zakodna. Preloz. Michael Potemra. Martin 1958. Matica slovenska. Litogr. 30. p. (Preklady. Mad'arsko 26.) A magyar könyvtári törvény alapelvei. OSZK OD. 21.346 

1959
  
120. Az Országos Könyvtárügyi Tanács a mai magyar könyvtárpolitikában - Könyvtáros. 9. évf. 1959. 2. sz. 90-92. p. A könyvtárügy 15 éves távlati tervéről. (1961-1975). 
121. La formation professionelle des bibliothécaires en Hongrie. - Knihovna. Vedecko-teoreticky sbornik. Praha, 1959, Statni - pedagogická nakladelstvi. 274-280. p. A könyvtárosok szakképzése Magyarországon. A prágai konferenciára készült referátum. 
122. Théorie et pratique dans la formation professionelle des bibliothécaires. - Knihovna. Vedecko - teoreticky sbornik. Medzinárodni konference o vysokoskols-kém knihovnickém vezdélani v Praze 25-27. 3. 1958. Red. Jaroslav Drtina Praha, 1959. 274-280. p. 
123. Uhlohá Statnej kniznicnej rady v dnesnej kniznicnej politike Madarska - No-vinky knihovnické literatury. 1959. 45-47. p. 
124. A népműveléstudomány a szocialista társadalomban - Népművelés. 6. évf. 1959. 11. sz. 6-7. p. A népműveléstudomány fogalma, értelmezései, a népművelés helyéről a szocialista társadalomban. 
(125.) Az Országos Könyvtárügyi Tanács legutóbbi tanácskozásairól - Könyvtáros. 9. évf. 1959. 11. sz. 802-803. p. A könyvtárügy tizenötéves távlati fejlesztési tervének előkészítéséről a tanácsot K.M. elnök tájékoztatta. 

1960
  
126. Céljaink és feladataink a VII. Pártkongresszus tükrében. Szekeres Pál, K.M., Jóboru Magda, Jánszky Lajos nyilatkozatai - Könyvtáros. 10. évf. 1960. 1. sz. 1-4. p. 
(127.) Az Országos Könyvtári Tanács sztálinvárosi ülése - Könyvtáros. 10. évf. 1960. 1. sz. 8-9. p. A könyvtári munkakörök megállapításáról és képesítéshez kötéséről készített tervezet kapcsán K.M. javasolta, hogy maradjanak meg a két idegen nyelv követelményénél. A tanács elfogadta K.M. és Sebestyén Géza javaslatára a könyvtáros, főkönyvtáros elnevezéseket. 
(128.) Az Országos Könyvtárügyi Tanács júniusi üléséről - Könyvtáros. 10. évf. 1960. 7. sz. 578-579. p. Az OKT és a szakbizottságok tagjainak egész évi munkáját értékelték. 
(129.) Országos Könyvtártudományi Ankét. - Könyvtáros. 10. évf. 1960. 9. sz. 641 - 645. p. 1960. jún. 13-14. K.M. bevezető előadása: "A könyvtártudománya szocialista tudománypolitikában". 
130. Könyvtáraink fejlődése az elmúlt másfél évtizedben - A magyar könyv tizenöt éve. (1945-1960.) Bp. (1960) Kossuth ny. 9-13. p. A Nemzeti Múzeum dísztermében 1960. szept. 10. -okt. 9. között rendezett kiállítás alkalmából összeállította az MM. OSZK 0 28.208 
(131.) A Nemzetközi Kiadványcsere Európai Konferenciája - Magyar Könyvszemle. 76. évf. 1960. 4. sz. 464-466. p. Budapesten, 1960. szeptember 13-19. A magyar UNESCO Bizottságot Jóboru Magda, K.M., Rózsa György és Gombocz István a Nemzetközi Csereszolgálat vezetője képviselte. A konferencián megvitatták K.M. "A cseretevékenység országos koordinálása" c. referátumát is. 
132. Conference sur les échanges internationaux de publications en Europe. Bp. 1960. szeptember 13-19. - Document de travail. Paris, 1960. no. 1. 3-7., 9-12. p. Par William Cox, K.M. etc. 
133. A magyar könyv- és könyvtárkultúra a szocializmus kezdeti szakaszában. 1-3. -Magyar Könyvszemle. 76. évf. 1960. 3. sz. 229-254. p., 4. sz. 361-391. p., 77. évf. 1961. 1. sz. 1-43. p. Klny. is. 
134. A könyvtártudomány a szocialista tudománypolitikában - Magyar Könyvszemle. 77. évf. 1961. Különszám. 7-34. p. Klny. is. A könyvtártudományi kutatás kérdései c. 1960. jún. 13-14-én az OSZK dísztermében rendezett ankéton elhangzott előadása. 
135. Az egyetemi könyvtárosképzés továbbfejlesztése. (Tervezet) ELTE Könyvtártudományi Tanszék. Bp. 1961. (KMKsoksz.) 71. p. 
136. Az egyetemi könyvtárosképzés célja, tanterve és programja. (ELTE Könyvtártudományi Tanszék: a reformterv vitaanyaga.) Bp. 161. 32. p. (Soksz.) KMK 2-1536 
137. Az oktatási reform és a könyvtárak. - Könyvtáros. 11. évf. 1961. 1. sz. 1-6. p. Az OKT 1960. dec. 20-án tartott ülésén elhangzott előadása. Ism. Budai Gyula: az OKT legutóbbi üléséről - Könyvtáros. 11. évf. 1961. 2. sz. 82. p. 
138. Oktatási reform és közművelődés - Népművelés. 8. évf. 1961. 1. sz. 3-5. p. 
139. Livres et bibliothéques en Hongrie aprés la seconde querre mondiale. - Libri. vol. 11. 1961. Nr. 1. 57-80. p. Klny. is. 
140. Könyvtáraink másfél évtizede - Könyvtáros. 11. évf. 1961. 5. sz. 257-262. p. 
(141.) A gyermekek és az ifjúság könyvellátásáról tárgyalt az Országos Könyvtárügyi Tanács - Könyvtáros. 11. évf. 1961. 8. sz. 476. p. K.M. elnöki összefoglalójáról is. 

1962
  
142. Polozsenie vüszsego obrazovanija bibliotekarej v Vengrii - Informacni Bulletin Úcastniku Konference o Vysokoskolském Knohovnickém Vzdelani - Infor-matonsbulletin der Teilnehmer der Konferenz der bibliothekarischen Hoch-schulsansbildung - Informacionnüj bjulleten' ucsasztnomu obrazovazovaniju - Bulletin d' information des participants de la Conference suer l'enreignement supérieur de Bibliothecaries 2. Berlin, 1962. 49-79. p. Bibliogr. 71-79. p. Egyetemi és főiskolai könyvtárosképzés Magyarországon c. tartott előadása az európai szocialista országok könyvtárosképző főiskoláinak és egyetemi tanszékeinek 2. nemzetközi konferenciáján Berlinben. 
(143.) Zweite Konferenz der bibliothekswissenschaftlichen Hochschulen und Istitute in den sozialistischen Lándern, 1962. 20-26. Mai, Berlin - Zentralblatt für Bibliothekswessen. Jg. 76. 1962. Heft. 4. 433-440. p. Az európai szocialista országok könyvtárosképző főiskoláinak és egyetemi tanszékeinek 2. nemzetközi konferenciájáról K.M. itt elhangzott 4. előadásáról (Die theoretischen Probleme der Bibliotheksgeschichte) 
144. Coordination des activités nationales d' échenge - Conference sur les Échanges Internationaux de Publications en Európe. Bp. 13-19. szept. 1960. (Org.): UNESCO. Bp. 1962. OSZK. 15 p. (Házisoksz.) A Nemzetközi Kiadványcsere Európai Konferenciáján elhangzott előadás a cseretevékenység országos koordinálásról. Részben orosz nyelven is. OSZK B 42.988 
(145.) Skoda, Kamii: O teoretickych otázkach vychovy dogpelych. - Osvetovy Sbornik. 10. Bratislava, 1962. 37-43. p. A felnőttnevelés elméleti kérdéseivel foglalkozó cikkében hivatkozik K.M.: A népműveléstudomány és a szocialista társadalom. - Népművelés 6. évf. 1959.11. sz. 6-7. p. cikkére. (40-41. p.) 
(146.) Az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács munkája - Könyvtáros. 12. évf. 1962. 12. sz. 699-703. p. K.M. elnöki megnyitójáról. 

1963
  
147. A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében (1.) Az államalapítástól 1849-ig. (Összeáll, bev. Kovács Máté. (Közrem.) Babiczky Béla, Fülöp Géza stb.) Bp. 1963. Gondolat. Franklin ny. 758 p. 20 t. (Nemzeti Könyvtár. Művelődéstörténet.) Bibliogr. összeáll.: Szelle Béla 653-724. p. Ism.: Békés István - Könyv a könyvről - Népszabadság. 21. évf. 1963. jún. 14. 137. sz. 9. p. - Rácz Aranka: A magyar könyv- és könyvtárkultúra történetének első összefoglalója - Könyvtáros. 13. évf. 1963. 8. sz. 450-451. p. - Csapodi Csaba - Magyar Könyvszemle. 80. évf. 1964. 1. sz. 93-94. p. - Novak József - Népművelési Értesítő. 4^évf. 1964. 3. sz. 182-184. p. - Mivel foglalkoznak az OKDT szakbizottságai -Könyvtáros. 14. évf. 1964. 5. sz. 265-267. p. (1964. febr. 18-i ülésén a képzési és továbbképzési szakbizottság megtárgyalta a fenti művet.) 
148. Az egyetemi könyvtárosképzés célja, tanterve és programja. (Összeáll. Kovács .Máté. Közread, az) ELTE Bölcsészettudományi Kar Könyvtártudományi Tanszék. Bp. 1963. 32 p. Soksz. KMK 2-1534 
149. Les pricipaux problémes théorétiques de l'histoire des bibliothéques. - Gegen-stand und Methoden der Bibliothekswissenschaft unter besonderer Berücksichti-gung der Bibliothekswissenschaft als Hochsuldisziplin. Leipzig. 1963. VEB Verlag für Buch-und Bibliothekswessen. 228-241. p. OSZK OC 32.335
- u.a. oroszul: Vazsnejsie naucsno-teoreticseszkie problemü isztorii bibliotek. - Gegenstand und Methoden der Bibliothekswissenschaft unter besonderer Be-rücksishtigung der Bibliothekswissenschaft als Hochschuldisziplin. Leipzig, 1963. VEB Verlag für Buch- und Bibliothekswesen. 242-262. p. A könyvtártörténet alapvető elméleti problémái c. referátum (Berlin, 1962. máj. 20-25.) OSZK OC 32.335 
150. A pártkongresszus után ... - Könyvtáros. 13. évf. 1963. 2. sz. 59-60. p. Interjú K.M.-val, Hadnagy Lászlóval és Székely Sándorral az MSZMP VII. kongresszusa után. 
151. Szocialista könyvtárosképzés. (Az európai szocialista országok könyvtárosképző főiskoláinak és egyetemi tanszékeinek 2. nemzetközi konferenciája Berlinben, 1962. május 20-26. között.) - Könyvtári Figyelő. 9. évf. 1963. 2. sz. 74-80. p. A konferencia a szakképzés tartalmi kérdéseit, illetve ezek legfontosabb problémáit tűzte napirendre. 
(152.) A könyvtárügy vezetőinek kitüntetése - Könyvtáros. 13. évf. 1963. 5. sz. 255. p. K.M. egyetemi tanárnak, az ELTE könyvtártudományi tanszéke vezetőjének, az OKDT elnökének a Népköztársaság Elnöki Tanács, hazánk felszabadulásának 18. évfordulója alkalmából kiváló munkája elismeréséül a Munka Érdemrend kitüntetést adományozta. 
153. Hencz Aurél: A művelődési intézmények és a művelődésigazgatás fejlődése 1945- 1961. Ism. Kovács Máté - Felsőoktatási Szemle. 12. évf. 5. sz. 314-315. p. 
154. Az egyetemi és főiskolai könyvtárosképzés az európai szocialista országokban -Könyvtáros. 13. évf. 1963. 7. sz. 377-382. p. 
(155.) Az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács ülése - Könyvtáros. 13. évf. 1963. 8. sz. 472. p. K.M., mint a kiküldött vezetőség elnöke a BME Központi Könyvtárának felülvizsgálatáról számolt be. 
(156.) Magyar Irodalmi Lexikon. 1-3. köt. (Főszerk. Benedek Marcell.) Bp. 1963-1965. Akad. K. 1. köt. A-K. 687. p.: Kovács Máté. Életrajz, munkásság, főbb művei. 

1964
  
157. (Budapest, Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Könyvtártudományi Tanszék): Jegyzetterv a könyvtárszakos hallgatók számára az új tanterv alapján. (Összeáll.: Kovács Máté) (Bp. 1964.) 8. p. (Soksz.) KMK 2-1533 
158. Könyvtárszak. (Összeáll. Kovács Máté). (Készült az MM. Tudományegyetemi és Pedagógusképző Főosztályának irányításával). Bp. 1964. Tankönyvkiadó 27 p. Soksz. (Bölcsészettudományi Karok Programjai 12.) 
159. Skolská reforma a kniznice - Z praxe madarskych kniznic. Sbornik clankov prelozenych z madarského odborného knihovnickeho casopisu A könyvtáros (rochiky 1960 a 1961.) Martin, Matica slovenská, 1964. 17-27. p. 
160. Patnást' rokov madarskéhoz knihovnictva - Z praxe madarskych kniSnic. Sbornik clánkov prelozenych z madarského odbornéhoz knohovnickeho casopisu A könyvtáros (rocnikyl960-1961) Martin, Matica slovenská, 1964. 5-16. p. 
161. Népművelés és közművelődés - Népművelés. 11. évf. 1964. 4. sz. 3-4. p. -u.a. szlovákul: Osvéta a kultúra - Osvétova Práce. roc. 18. 1964. 26. 468-469. p. A tanulmány kibővített terjedelemben később a Népművelési Értesítő 1964/4. számában jelent meg. 
(162.) Életemről, munkámról - Pedagógiai Szemle. 5. évf. 1964. 3. sz. 295-305. p. Kiss Árpád főiskolai tanárról szól a cikk, aki többször idézi K.M.-val közös munkájukat. 
(163.) Népművelés-szakoktatók konferenciája. Bp. 1964. VIII. 11-15. - Népművelési Értesítő. 4. évf. 1964. 4. sz. 3-5. p. K.M. a népműveléstudomány fontosabb tudományelméleti problémái c. előadásáról is. 
164. A népműveléstudomány fontosabb tudományelméleti problémái. - Népművelési Értesítő. 4. évf. 1964. 4. sz. 132-135., 168-182. p. Bibliogr. 186-191. p. Klny. is. A Népművelési-szakoktatók Konferenciáján tartott előadása. - Ism: Fodor József: Népművelési kutatások módszertani kérdéseihez. - Népművelési Értesítő. 4. évf. 1964. 4. sz. 192-204. p. 
165. A könyvtárak tudománypolitikai szerepe és jelentősége - Műszaki Tudományos Tájékoztatás a Kohó és Gépiparban (Konferencia) (Bp.) (1964. június 8-10-ig.) Bp. 1964, Műszaki Tájékoztató és Prop. Intézet. Soksz. OSZK D 21.397 
166. The training of librarians in the socialist countries of Europe. - UNESCO Bulletin for Libraries. Vol. 18. no. 1. 1964. 13-21. p. Bibliogr. 19-21. p. Klny. is.
- u.a. franciául: La formationdesbibliothecairesdans lespayssocialistesd'Europe. - Bulletin de l'Unesco á l'intention des bibliothéques. 18. 1964. 13-21. p. Bibliogr. 19-21. p. Klny. is.
- spanyolul: La formáción de los bibliotecarios en los paises socialistas de Európe. - Bulletin de le Unesco pára lasbibliotecas. 18. 1964. 12-21. p. Bibliogr. 18-21.p. Klny. is.
- oroszul: Podgotovka bibliot'ekarej v szocialiszticseszkih sztranah Evropü. - Bjulleten'Junesko dija biblotek. 18. 1964. 12-18. p. Bibliogr. 18. p. Klny. is. 

1965
  
167. Könyvtári Minerva. 1-2. köt. (Szerk. Faragó Lászlóné. bev. Kovács Máté. Kiad. az) OSZK KMK Bp. 1965. Házisoksz. 2. db - Ism.: (F.L.) - Könyvtáros. 13. évf. 1963. 7. sz. 412. p. Előzetes híradás. - Faragó Lászlóné - Magyar Könyvszemle. 80. évf. 1964. 3. sz. 266-269. p. - Faragó Lászlóné - Könyvtári Figyelő. 11. évf. 1965. 2-3. sz. 77-83. p. - Szelle Béla - Könyvtáros. 16. évf. 1966. 1. sz. 50-52. p. - Héberger Károly - Felsőoktatási Szemle. 15. évf. 1966. 7-8. sz. 505. p. 
168. A magyar könyvtárak országos rendszere - Könyvtári Minerva. 1. Bp. 1965. OSZK KMK XI-XLII. p. Házisoksz.
- u.a. angolul: The library system of Hungary. - Hungárián library directory. (General ed.: Lili Faragó/Lászlóné./ /Intr./: Máté Kovács. Transl.: István Gombocz.) Ed.: OSZK KMK Bp. 1965. Házisoksz. XIII-XLIV. p. Az adattár magyar nyelven.
- oroszul: Goszudarsztvennaja szisztéma vengerszkih bibliotek. - Putevoditel' vengerszkih bibliotek. Otvesztv. red.: Faragó (Lászlóné) (Peref. Putz /Pálné/ p. Putz.) Vved: M(áté) Kovács. (Izd.) OSZK KMK Bp. 1965. Házi soksz. XI-XLIV. p. Az adattár magyar nyelven. 
169. Népművelés és közművelődés.- Népművelés. 12. évf. 1965. 3. sz. 7-8. p. Kiegészítés a Népművelés 1964/4. sz. cikkéhez. A cikk része "A népműveléstudomány fontosabb tudományelméleti problémái" c. tanulmánynak is. 
170. Az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács eddigi munkája és további feladatai.- Könyvtáros. 15. évf. 1965. 6. sz. 315-321. p. Az OKDTtöbb mint egy évtizedes munkájának rövid értékelése. Bibliográfiával. 
171. Die bibliothekarische Ausbildung in den europaischen soczialistischen Landern. Red. R. UNGER - Zentralblatt für Bibliothekswesen. 1965. H. 4. 193-234. p. 

1966
  
172. The education and Training of librarians in Hungary. - Libri. vol. 16. 1966. no. 1. 18-48. p. Bibligr. 48. p. Klny. is. 
173. Az olvasó nézőpontja. - Kritika. 4. évf. 1966. 1. sz. 27-30. p. Hozzászólás a "Vita a magyar klasszikusok jövőjéről" c. sorozathoz. 
174. Lokálpatriotizmus ma.- Népművelés. 13. évf. 1966. 1. sz. 7-10. p. - Utánközlés: - Honismeret. 1966. 8. sz. 3-15. p. 
175. K.M.-Poszler György-Püsky Gábor: Jelentés - franciaországi tanulmányútjáról, amely a magyar-francia kulturális csereegyezmény keretében 1965. december 3-17. között folyt le. (Bp. 1966) 41 lev. Gépirat. KMK 4-2186
A francia könyvtáros és dokumentátorképzést, valamint a könyvtárügy és népművelés kapcsolatát ismertetik. 
176. Kovács Máté-Poszler György-Püsky Gábor jelentéséből.- Szemelvények a népművelési és könyvtári területről 1965-ben tanulmányúton résztvettek jelentéseiből. (Közread, a) MM Közművelődési Főosztálya. (Bp.) (1966)' 100-141. p. KMK 4-2405 
177. Francia könyvtárügy - francia könyvtárak.- Könyvtári Figyelő. 12. évf. 1966. 5-6. sz. 387-404. p. 
178. Celostána sustara madarskych kniznie. Novinky Knichovniché literatury. Priloha casopisu "Könyvtáros". - Knohovnik. 1966. 4.107-113. p. 
179. Közreműködés a korszerű könyvtárosi közgondolkodás kialakításában. - Könyvtáros. 16. évf. 1966. 6. sz. 307-308. p. - Tizenötéves a Könyvtáros c. folyóirat. Az évforduló alkalmából a szerkesztőség kérdésére válaszolt cikkében K.M. 
180. Előszó. - Vasmegyei Népművelési Tanácsadó Évkönyve. Szombathely, 1966. 5-6. p. 
(181.) Feljegyzés a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1966. október 27-én tartott III. Közgyűlésről. Bp. 1966. 4 p.
A közgyűlés második napirendi pontja K.M. előadása volt A könyvtáros pálya alakulása címmel. KMK 4-1843/7 
(182.) Juhász Róbert: Igaza van-e a lexikonnak? - Képes Újság. 7. évf. 1966. 23. sz. 12-13. p. A Honismereti Mozgalom képviselőinek szolnoki tanácskozásán K.M. tanszékvezető egyetemi tanár, a Hazafias Népfront Budapesti Bizottságának alelnöke tartott előadást a lokálpatriotizmusról. (K.M. fényképével.) 

1967
  
183. A magyar könyv- és könyvtárkultúra a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet időszakában. Kandidátusi értekezés. (Bp. 1967), Gépirat 467 lev. Jegyzetek 426-467. lev. 
184. A magyar könyv- és könyvtárkultúra a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet időszakában. Kandidátusi értekezés tézisei. Bp. 1967. MTA. soksz. 20 p. Borítékcím. 
185. Tudománypolitika és tájékoztatástudomány. - A tudományos műszaki tájékoztatás. Szer. Patek Ferenc. Bp. (Felsőoktatási Jegyzetellátó.) 1967. 8-26. p. (Mérnök Továbbképző Intézet előadássorozatából: 4551.) Bibliogr. a fejezetek végén. 
186. Das sozialistische Bibliothekssystem in Ungarn. - Zentralblatt für Bibliothekswesen. 81. Jg. 1967. Heft. 4.193-215. p. Klny. is. 
187. The planning of research in librarianship in Hungary.- UNESCO Bulletin for Libraries. vol. 21. 1967. no. 5. 254-260. p. Klny. is.
- u.a. franciául: Planification des recherches bibliothéceonomiques en Hongrie. - Bulletin de I'UNESCO á l'intention des Bibliothéques. vol. 21. 1967. no. 5. 278-285. p. Klny. is.
- u.a. spanyolul: Pláne amiento de las investigaciones bibliotecológicas en Hungária - Bulletin de le UNESCO pára las bibliotecas. vol. 21. 1967. no. 5. 274-283. p. Klny. is. 

1968
  
188. A könyvtárosok és dokumentálok képzése külföldön. Bp. 1968,16 p. Házisoksz. Az OKDT Képzési és Továbbképzési Szakbizottságának 1967. május 15-i ülésén elhangzott .eferátum. K.M. h. 
189. A bibliológia alapproblémái a szocialista társadalom viszonyai között. (Közread, az) ELTE Könyvtártudományi Tanszék. Bp. 1968,39 p. Házisoksz. K.M. h. 
190. Az olvasásvizsgálat főbb kérdései.- Irodalmi és Nyelvi Közlemények. 1968.1. sz. 79-88. p. 
191. Gutenberg és a modern ember világa. - Nagyvilág. 1968. 4. sz. 636-638. p. 
192. Az UNESCO budapesti népművelési tanácskozása - Népművelés. 15. évf. 1968. 8. sz. 3-7. p. A különböző országok kulturális életének ezen belül népművelésének, felnőttoktatásának különbözőségei. 
193. Szabó Ervin a magyar szocialista művelődéspolitikában és könyvtári kultúrában. 1877-1918. - Könyvtáros. 18. évf. 1968. 9. sz. 507-514. p. Bibliográfiával. 
194. Az egyetemi népművelés, könyvtáros szakképzés új tanterve és programja. - Előadás a népművelési kutatók és oktatók 1968. évi debreceni konferenciáján. Debrecen, 1968. 25-56. lev. Gépirat. NI. 5083 
195. Az olvasás és könyvtár-szociológia alapvető kérdései. - Előadás és vita a népművelési kutatók és oktatók 1968. évi debreceni konferenciáján. Debrecen, 1968. 33-61. lev. Gépirat. Vita: 61-113. lev. NI. 5083/2 

1969
  
196. Nemzetközi szakértői értekezlet a művelődési központok fejlesztéséről. Bp. 1968. július 16-20. (Rend. az.) UNESCO. (Dokumentumok, hozzászólások.) Szerk. Kovács Máté. (Kiad. a.) MM, Magyar UNESCO Bizottság. Bp. (1969.) NPI. (Házi) soksz. 143 p. OSZK B 64.120. 
197. Jelentés az 1968. október 28 - november 6-i bulgáriai tanulmányúiról.- Szemelvények a népművelési és könyvtári területről 1967/68-ban tanulmányúton résztvettek jelentéseiből. (Közread, a) MM Közművelődési Főosztálya. Bp. 1969. 30-32. p. A bolgár könyvtáros és dokumentátorképzésről. OSZK 34. 941 
198. Az OSZK Híradóról könyvtárügyünk szemszögéből. - OSZK Híradó. 12. évf. 1969.1-2. sz. 1-2. p. 
199. A közművelődési könyvtárak helyzete és fejlődése.- Könyvtári Figyelő. 15. évf. 1969. 1. sz. 5-25. p. Futala Tiborral és Sallai Istvánnal együtt készített, az OKDT elé kerülő referátum résztanulmánya. 
(200.) Az OKDT hírei.- Könyvtári Figyelő. 15. évf. 1969. 1. sz. 90-91. p. A közművelődési könyvtárak helyzete és fejlődése közművelődésünk mai rendszerében c. előterjesztés előadói Futala Tibor, az MM. főelőadója, K.M. az OKDT elnöke és Sallai István a KMK főosztályvezetője.
- Ism.: Az OKDT vitájáról.- Könyvtári Figyelő. 15. évf. 1969. 1. sz. 25-28. p. 
201. 1968. évi könyvtár és tájékoztatástudományi kutatások jegyzéke. - Könyvtári Figyelő. 15. évf. 1969. 1. sz. 66-74. p. K.M. kutatási területei, témái: A biblioló-gia alapproblémái a szocialista társadalom viszonyai között. - A könyv és könyvtári kultúra egyetemes fejlődése a XX. században. - A könyvtárosképzés és továbbképzés továbbfejlődése, helyzete, problémái. - A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 2. köt. 1849-től napjainkig. (Kollektív mű szerkesztése.) - (66-67. p.) 
202. Tudományos fokozatot nyert könyvtárosok.- Könyvtári Figyelő. 15. évf. 1969. 1. sz. 92. p. K.M. (ELTE Könyvtártudományi Tanszék) "A magyar könyv és könyvtári kultúra a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet időszakában" c. disszertációja alapján az irodalomtudományok kandidátusa lett. 
203. Pödör László: Humana Hungarica. Poétes et écrivains hongrois an service de l'homme (Antologie. Red.) - Préf. Máté Kovács. Publ. Société des Bibliophiles Hongrois. (Magyar Bibliofil Társaság). Bp. 1969. Impr. Kner, Gyoma 97 p. K.M. a Magyar Bibliofil Társaság elnökeként írta az előszót. 
204. A Tanácsköztársaság könyvtári öröksége.- Könyvtáros. 19. évf. 1969. 3. sz. 123-132. p. Bibliográfiával, fényképpel. 
205. Elvek, tervek, eredmények és tanulságok a Tanácsköztársaság könyvtárpolitikájában. - Népművelés-, könyvtár-, múzeum- és levéltárügy a Magyar Tanácsköztársaság idején. Bp. 1969. NPI., (Házisoksz.) 52-72. p. Bibliogr. 71-72. p.
K.M. előadása a Magyar Tanácsköztársaság évfordulója alkalmából rendezett emlékülésen (1969. április 16-án). OSZK B 63. 553 
206. Nyelv és kommunikáció. 1-2. Szerk. Kovács Máté, Szecskő Tamás. Bp. 1969. (Házi)soksz. 2 db. (A M/agyar/ R/ádió/ és T/elevízió/ Tömegkommunikációs Kutató Központjának Szakkönyvtára 3-4.) Bibliogr. az előadások végén.
A kommunikáció elmélete - különös tekintettel a nyelv kommunikatív szerepére címmel Budapesten, 1969. július 1-3-án tartott konferencia anyaga. Benne: K.M.: Közlés és közművelődés. 1. köt. 105-134. p. 
207. Der Beruf der Bibliothekaren und der Dokumentalisten in der sozialistischen Gesellschaft. - Buch-Bibliothek-Leser. Berlin, 1969. 377-393. p. Bibliogr. 391-393. p. 
(208.) Húsz éves a Könyvtártudományi Tanszék - Könyvtáros. 19. évf. 1969. 7. sz. 400. p. 
209. Meeting of expertes on the development of cultural centres. Budapest, 16-20. july 1968. (Ed. by) Department of Aduit Education, Ministry of Culture Hungárián National Commission UNESCO. (Ed. by: Máté Kovács.) Bp. (1969.), NPI. 146 p. 1 t. Nemzetközi szakértői értekezlet a művelődési központok fejlesztéséről. KMK 2-3618:1 KMK 2-5617 

1970
  
210. Könyvtártudományi tanulmányok. (1. köt.) 1968. Szerk. és bev. Kovács Máté, Rácz Aranka. Bp. 1968. (1970.), NPI. (Házisoksz.) 612 p. 3t. (Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács Kiadványa 26.)
- Ism.: Pálvölgyi Endre - Könyvtári Figyelő. 16. évf. 1970. 2. sz. 170-175. p. -Kiss István - Könyvtáros. 20. évf. 1970. 5. sz. 304-306. p. - Bereczky László -Könyvtári Figyelő. 17. évf. 1971. 2. sz. 177-178. p. - Tóth András - Magyar Könyvszemle. 87. évf. 1971. 2-3. sz. 241-143 p. 
211. A könyvtárszociológia alapproblémái.- Könyvtártudományi tanulmányok 1968. (1. köt.) Bp. (1970,) 15-112. p. Bibliogr. 89-99. p. 
212. Z teorie knohovnictvi. Praha, 1970. 77-103. p. Az olvasás- és könyvtárszociológia fő kérdései. OSZK OD 27. 181 
213. Könyvtártudományi tanulmányok 1969. (2. köt.) Szerk. Kovács Máté, Rácz Aranka. Bp. 1970. NPI. 734 p. (Az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács Kiadványa 27.)
- Ism.: Kiss István - Könyvtáros. 21. évf. 1971. 6. sz. 364-368. p. - Jügelt, Kari Heinz - Zentralblatt für Bibliothekswesen. Jg. 85. 1981. H. 9. 548-554.p. 
214. Az egyetemi könyvtárosképzés két évtizedes fejlődése és főbb kérdései. - Könyvtártudományi Tanulmányok. (2. köt.) 1969. Bp. (1970.) 10-130. p. Bibliogr. 112-122. p. Klny. is. 
215. A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében. (2.) 1849-től 1945-ig. (Összeáll., bev., sajtó alá rend., jegyz.. Kovács Máté (Közrem.) Babiczky Béla, Dér Mária stb.) Bp. 1970, Gondolat, Franklin ny. 722 p. 18 t. (Nemzeti könyvtár. Művelődéstörténet) Bibliogr. Összeáll. Fülöp Géza és Szelle Béla. 543-678. p.
- Ism.: Rácz Aranka, N. - Könyvtáros. 21. évf. 1971. 1. sz. 50-52. p. - Bényei Miklós - Könyvtári Figyelő. 17. évf. 1971. 3. sz. 251-252. p. - Csáky S. Piroska - Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei. 3. évf. 1971. 137-139. p. - Stenczer Ferenc - Irodalom történet. 53. évf. 3. sz. 
216. A könyvtárosok, bibliográfusok és dokumentálok pályájának, képzésének és továbbképzésének alakulása, mai helyzete és fejlődésének további lehetőségei és feltételei. Összeáll. Kovács Máté, Babiczky Béla, Csendes János, Szelle Béla. (Közread, az MM Könyvtári Osztály.) (Bp.) 1970. 74. lev. (Országos Könyvtáros Konferencia 3. Budapest, 1970. előkészítő anyag.) KMK 4-5292/7 KMK 4-6258 
(217.) Rácz Aranka: Tájékoztatás az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács 1968-1970. évi tevékenységéről - Könyvtári Figyelő. 16. évf. 1970. 3. sz. 263-269. p. A Tanács elé kerültek K.M. következő előadásai: 1. Könyvtár, tudományos tájékoztatás és társadalom, 2. A korszerű könyvtáros pályaképének megfelelő képzés és továbbképzés problémái. 
218. Országos Könyvtárügyi Konferencia, 3. Budapest, 1970. (Rend. az MM.) Tézisek. (Szerk. Futala Tibor, Kondor Istvánná, Kovács Máté, Papp István, Zirc Péter, Sebestyén Géza.) Bp. 1970, NPI. 52 p. illusztr. 
(219.) Az IFLA 1970. évi moszkvai közgyűlése - Könyvtári Figyelő. 15. évf. 1970. 4. sz. 348-352. p. A küldöttek közt K.M. - Ism.: Gombocz István - Magyar Könyvszemle. 87. évf. 1971. 2-3. sz. 214-219. p. 
220. Die Entwicklung des Bibliothekswesens in Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg. - Biblos. Jg. 19. 1970. Sonderheft. 4. 285-299. p. 151.
Utánközlés: Die Entwicklung des Bibliothekswesens in Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg. - Das Ungarische Bibliothekswesen. Vergangeheit und Gegenwart. Zgst. Csaba Csapodi. Hrsg. Josef Stummvol, Walter G. Wieser. Wien, 1971. Ös-terreisches Institut für Bibliotheksforschung. 30-44. p. (Biblos - Schriften. Bd. 63.) 
(221.) Kitüntetések. - Könyvtáros. 20. évf. 1970. 6. sz. 342. p. K.M.-nak, az ELTE egyetemi tanárának a Népköztársaság Elnöki Tanácsa hazánk felszabadulásának 25. évfordulója alkalmából eredményes munkássága elismeréséül a Munka érdemrend arany fokozatát adományozta. 
222. Közművelődés és könyvtári kultúra a szocialista társadalom viszonyai között. Gondolatok az Országos Népművelési Konferencia alkalmából. - Könyvtáros. 20. évf. 1970. 7. sz. 379-384. p. Fényképpel. 
223. A közművelődési könyvtárak helyzete és fejlődése.- Országos Népművelési Konferencia. Bp. 1970. Előkészítő tanulmányok. 2. köt. Szerk. Kovács Máté. Bp. 1970. NPI. 201-221. p. OSZK C. 59.789/2 
224. A népművelési kutatás és a népművelőképzés,- Országos Népművelési Konferencia. Bp. 1970. Előkészítő tanulmányok. 3. köt. Összeáll. Kovács Máté. Bp. 1970. NPI. 117-163. p. OSZK C 59.789/3 

1971
  
225. Könyvtártudományi tanulmányok. (3. köt.) A 3. Országos Könyvtárügyi Konferencia teljes dokumentuma. (Bp., 1970. december 15-17. Rend. a MM) Szerk. Kovács Máté, Rácz Aranka. Bp. 1971. NPI. NPI soksz. 508 p. (Az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács kiadványa 28.) - Ism.: Kiss Jenő - Könyvtári Figyelő. 19. évf. 1973. sz. 219-221. p. 
226. A helytörténeti mozgalom Budapesten. (Kiad. a) Bp. Főváros Levéltára. (Bp. 1971.) FSZEK soksz. 1-20. p. - A Budapesti Helytörténeti Konferencia (1971.) főreferátuma: a budapesti helytörténeti, helyismereti és honismereti mozgalom helyzetéről, terminológiai kérdésekről, a továbbfejlődés lehetőségeiről. 
227. A magyar könyvművészet 1971-ben.- A szép magyar könyv. (Közread.) A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése. (Bp.) 1971, (Kossuth ny.) 3-10. sztl. p. Bevezető tanulmány. 
228. Az iskolai könyvtárak helyzete és továbbfejlesztése. Bp. 1971. 18 p. 4 t. Gépirat. K.M. h 
(229.) A Magyar Könyvtárosok Egyesületének III. Vándorgyűlése. - Könyvtári Figyelő. 17. évf. 1971. 4. sz. 318-319. p. K.M. professzor vitaindítójával és vezetésével a könyvtárosképzés és továbbképzés készülő tervezetének megvitatása. 
230. A helytörténeti mozgalom Budapesten. - Budapesti Helytörténeti Konferencia 1971. (Szerk. Susits Imre.) (Kiad. a) Fővárosi Népművelési Tanács, a Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága. (Bp. 1972, Főváros Levéltára.) 11-26. p. A Budapesti Helytörténeti Konferencia 1971. főreferátuma. - Ism.: Bényei Miklós - Könyvtári Figyelő. 22. évf. 1976. 1-2. sz. 33. p. 
231. Kovács Máté előadása.- Budapesti Helytörténeti Konferencia 1971. (Szerk. Susits Imre.) (Kiad. a) Fővárosi Népművelési Tanács, a Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága. (Bp. 1972. Főváros Levéltára.) 63-68. p. - A társadalmi összefüggések és alapvető tendenciák a honismereti mozgalomban Budapesten, stb. 
232. A Hazafias Népfront Budapesti Elnökségének állásfoglalása a mozgalom művelődéspolitikai munkálkodásáról és feladatairól. Bp. 1972. 36 p. Gépirat. 
233. (K.M.): Guide and Curriculum of the Department of Library Sciences. Ed. Eötvös Loránd University Budapest. Faculty of Philosophy. Budapest, 1972. Publ. OMKDK. 84 p. - Az ELTE Könyvtártudományi Tanszékének programja és tanterve 1972. évre. 
234. Előszó - Csomor Tibor: Magyarország. Honismereti Bibliográfia. 1. köt. Bp. 1972. FSZEK. 5-6. p. 
235. Könyvtárosképzés. - Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története. 1945- 1970. (Főszerk.: Sinkovics István.) Bp. (1972.), Kner ny. (Gyoma). 589-602. p. 
236. A könyv nemzetközi éve és a szakkönyvtárak. - Műszaki Egyetemi Könyvtáros. 9.évf. 1972. 1.sz. 1-4. p. 
(237.) A félévezredes magyar könyvről. - Tudományos Magazin. 5. évf. 1972. 2. sz. 17-19. p Riport a készülő "A könyv öt évszázada Magyarországon" c. munkáról, melynek szerkesztője K.M. 
238. Filmalkotók és nézők vitafóruma vagy filmesztétikai akadémia? - Magyar Nemzet 28. évf. 1972. március 14. 62. sz. 8. p. - Milyen legyen az a filmfórum, amelyet a Hazafias Népfront Bp-i Bizottsága, a Fővárosi Műv. Ház és a Fővárosi Moziüzemi Vállalat együttesen megindított. 
239. Kritika helyett - félreismertetés.- Irodalomtörténet. 54. évf. 1972. 4. sz. 942-945. p. - Válasz Stenczer Ferencnek az Irodalomtörténet 1971. évi 3. sz.-ba A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében c. dokumentumgyűjteményről írt kritikájára. 
240. A könyv, az olvasás és a könyvtár világéve.- Könyvtáros. 22. évf. 1972. 6. sz. 315-322. p. - Az írásbeli közlés folyamatának egésze, mint a társadalmi közlés legfontosabb része. 
241. Visszaemlékezések.- Kemény Gábor: Az egyszerűség útja. Bp. 1972. Tankönyvkiadó. 219-220. p. - A még élők, köztük K.M. is az általános iskola megszervezőire emlékeznek vissza. 
242. Hlavné problémy sociologie citania a kniznice. - Informacie a Materialy. 1972. roc. 66. 1-27. p. K.M. h 
243. Training for librarianship in Hungary.- IFLA General Council Meeting Budapest 1972. IFLA-C/EDU 71.25 p. K.M. h 
244. A könyv, a könyvtár és az olvasás mai világunkban. - Könyvtáros. 22. évf. 1972. 11. sz. 635-639. p. - 1972. július 22-26. között Budapesten a Nemzetközi Szakszervezeti Kulturális Szimpóziumon tartotta K.M. utolsó előadását. - Illusztr.: 1. K.M. az IFLA Konferenciáján; 2. K.M. emlékezetének egy perces néma felállással és H. Liebaers szavaival adózott az IFLA konferencia. 
245. International Book Year in Hungary. Activities of the Hungárián National Comis-sion for UNESCO. - UNESCO Bulletin for Libraries. 26. 1972. 3. 137-150.p. 
(246.) Nemzetközi Szakszervezeti Kulturális Szimpózium - Élelmezési Dolgozó. 1972. szept. 9.sz. - K.M. tanszékvezető egyetemi tanár A könyv és az olvasás a változó világban címmel tartott korreferátumot. 
247. International Federation of Library Associations, General Council Meeting, 38. Budapest, 1972. aug. 26. - sept. 4. A könyvtárosok világkonferenciája. (Az IFLA plenáris ülésének legfontosabb előadásai teljes terjedelemben, vagy kivonatban.) - Könyvtáros. 22. évf. 1972. 10. 571-595. p. 
(248.) Az Akadémia tudományos ülésszaka a könyv szerepéről - Könyvtáros. 22. évf. 1972. 9. sz. 507-511. p. - K.M. A közkönyvtár, mint irodalomközvetítő és irodalmi ismeretterjesztő intézmény c. tartott előadást. 
249. A honismeret és könyvtáraink. - Honismereti tanulmányok. Szerk. Dömötör Ákos. Bp. 1972., NPI. 27-31. p. (Honismereti útmutató szakkörvezetők számára 12.) NPI C-2529 

1973
  
250. Hankiss János. (1893-1959) - A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium (volt Főreáliskola) Értesítője az 1972-1973-as centenáriumi tanévről. Szerk. Nábrádi Mihály. Bp. (1973.) Tankönyvkiadó. 100-105. p. Professzoráról készített posztumusz tanulmánya. 
251. A közkönyvtár mint irodalom közvetítő és irodalmi ismeretterjesztő intézmény. - MTA Nyelv- és írod. Tud. Oszt. Közlem. 28. köt. 1973. 1. sz. 19-29. p. Stat. t. Bibliogr. 29. p.