A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása, 2013.

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma továbbra is napirenden tartja a névadó munkásságának kutatását, feltárását. Kovács Máté szerteágazó és sokoldalú életművét távolról sem tekinthetjük feltártnak, hatalmas hagyatékában még számos kérdés kutatható, az OSZK-ban lévő hagyatékában lévő iratanyag még sok feltáratlan adalékkal segítheti a múlt század középső harmadának művelődéstörténetét célzó kutatásokat. További lehetőséget kínálnak a Debreceni Egyetemi Könyvtárban és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtárához tartozó Egyetemi Levéltárban található iratok. Ezek kutatásának szorgalmazását a kuratórium továbbra is feladatának tekinti.
Úgy véljük, hogy a halála óta eltelt négy évtized kellő távlat annak felmérésére, milyen hatást gyakorolt az utókorra; szelleme és tanítása, példája miként érhető utol az elmúlt évtizedek történéseiben; milyen hatást gyakorolt a magyar könyvtárügy, tágabban a hazai művelődés fejlődésére és munkásaira. Ezért továbbra is hívjuk minden tanítványát, azok tanítványait, kutatókat, oktatókat és hallgatókat, tisztelőit: működjenek közre ennek felmérésében, vegyék be programjukba ilyen témák feltárását.
A Professzor életművének feltárását folytatva, támogatunk minden új eredményeket kínáló témát. Példa gyanánt külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 1956. évi törvényerejű rendelet előkészítése, benne Kovács Máté személyes szerepe és debreceni egyetemi könyvtári munkatársainak részvétele nem kellően feltárt. A törvényerejű rendelet előkészítése jegyében 1954-1956 között közreadott nagyszabású írásai közül a harmadik az egyetemi és főiskolai könyvtárak korszerű feladatairól és a könyvtárügybe való bekapcsolásukról szólt. Kovács Máté a hazai felsőoktatási könyvtárak megújítója, korszerűsítője is volt. Ezért kívánatos e tanulmány előzményeinek, megszületésének és hatásának feltárása, az utókor elé tárása. Kovács Máté hagyatéka számos kiadatlan írását rejti, melyet a szakma sem ismerhet és közreadása nemcsak kegyeleti okokból fontos, hanem az utókor számára üzeneteket is hordoz. Mivel Kovács Máté az IFLA 1972. évi budapesti kongresszusa közben hunyt el, a tény emlékezetbe idézi, hogy életműve nemzetközi vonatkozásainak (elsősorban a közép-európai könyvtáros képzés és a bibliológia terén elért eredményeinek és hatásának) felmérésével szintén adósak vagyunk.
Arra hívunk fel, vegyük számba: milyen hatást gyakorolt az utókorra, miként élt tovább hatása a könyvtárügyben, az általa művelt diszciplínákban, a könyvtárosok képzésében. Úgy látjuk, hogy a magyar könyvtárügy jelenlegi szakaszában számos könyvtárpolitikai kérdés eldöntésre, számos terület újragondolásra szorul. Kovács Máté életművének minél szélesebb körű megismerése és megismertetése ehhez is fogódzókat kínál.
A jelenleg tanulmányokat folytató nappali és levelező hallgatóknak azt ajánljuk, válasszanak szakdolgozati és doktori témát életművének valamely szegmenséről. (Ehhez bőven találnak ötleteket Bényei Miklós: Kovács Máté életrajza. = Tudós tanárok – tanár tudósok Kovács Máté. Bp. OPKM, 2005. 7-68 p. című művében, vagy Tóth Gyula: Fél évszázad története és a Kovács Máté-kutatások helyzete és feladatai. = Könyvtári Figyelő, 2009. 3. sz. 428-444. p. című írásában.)
A vállalásokról folyamatosan, de legkésőbb 2013. május 1-jéig várunk jelzést. (A téma megjelölése mellett a pályázótól azt kérjük: jelölje meg kutatási kérdéseit, koncepcióját, és hogy ehhez milyen forrásokat kíván felhasználni. Kérésre szívesen ajánlunk konzulenst a Kovács Máté életművét és hagyatékát jól ismerők közül.) A kész pályázatokat az Alapítvány kuratóriumi titkárához, dr. Hangodi Ágneshez (elektronikus úton, csatolt file-ban a hangodi@oszk.hu e-mail címre, vagy nyomtatott formában az OSZK Könyvtári Intézet, 1827 Budapest, Budavári palota F. ép. postacímre) lehet eljuttatni, 2013. augusztus 31-ig.