A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása, 2010.

PÁLYÁZAT

A Kovács Máté Alapítvány pályázatot hirdet informatikus-könyvtár szakos hallgatók, tanszéki oktatók és könyvtártörténeti kutatást végzők, Kovács Máté tanítványai, valamint életműve, ill. a korszak iránt érdeklődők számára.
Az Alapítvány alapító okiratában megjelölt célok teljesítésének tekinti a névadó életművének, általában a hazai könyv- és könyvtári kultúrának ápolását, története kutatásának szorgalmazását. Tevékenységének feltárása révén számos összefüggés tisztázható, ez hozzájárul a korszak megismeréséhez és megértéséhez; s fordítva: Kovács Máté életműve is csak az adott korral összefüggésben értelmezhető. Minél inkább feltárjuk életműve részleteit, annál inkább kitűnik, hogy mint korszakának meghatározó személyisége nemcsak saját korára, de tanítványai révén a halála utáni időszakra is befolyást gyakorolt. Ezért munkásságának kutatása hozzájárul az 1945 utáni könyvtártörténet megismeréséhez, feltárásához. Az Alapítvány kuratóriuma ennek a megfontolásnak a jegyében írja ki pályázatát a 2010. évre is: elsősorban a Kovács Máté hagyaték (OSZK Kézirattár 210 Fond), valamint munkahelyei (Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára, Akadémiai Könyvtár, ELTE-tanszék, OK(D)T, HNF) és más intézmények irattárának, levéltári/kéz- és gépiratos forrásainak hasznosítását várja el a pályázóktól.

A cél Kovács Máté munkássága valamely részterületének minél alaposabb megismerése. Természetesen szükséges az eddigiek ismerete és felhasználása, tehát publikált források használata is, de elsősorban eddig fel nem használt források révén új kérdéseket és válaszokat, új tények feltárását, új összefüggések felmutatását reméljük. A Kuratórium a témaválasztás megtörténte után a pályázót - kérésre! - szívesen segíti a témát mélyebben ismerő konzulensekkel való kapcsolat felvételében.
Úgy gondoljuk, a kiírt feladatok alkalmasak évfolyam- és szakdolgozat témájául, sikeres megvalósítás esetén közzétételre és/vagy konferencián való előadásra. A pályázat díjazása lehet, hogy az Alapítvány gondoskodik a közzétételről (lektorálás), hozzájárul konferencián való részvételhez vagy a téma folytatásának finanszírozásához. Ezért konkrét összeget nem jelöl meg a kiírás, a Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy azt - saját lehetőségei mellett - a beérkezett pályamunkák száma és minősége alapján állapítsa meg.
Pályázni 5-20 lap terjedelmű, korrekt, informatív, alapos hivatkozásokkal ellátott és a tudományos közlés szabályai szerint elkészített dolgozattal lehet. Most kiírt témáinkat az befolyásolja, hogy a Professzor 1960-ban tette közzé bibliológiai tudományfelfogását, ill. 2011-ben lesz 55 éve, hogy megjelent az első (1956-os) és 35 éve a második (1976-os) törvényerejű rendelet a könyvtárügyről.

 • Kovács Máté bibliológiai koncepciójának forrásvidéke, kialakulása
 • Iskolát teremtett-e Kovács Máté tudományfelfogása?
 • Kovács Máté tudományszervezői tevékenysége
 • Használható-e és miként Kovács Máté kommunikációs felfogása manapság?
 • Mit mondana el Kovács Mátéról egy, a hazai könyvtártudományi iskolák és a jelenlegi tudományszervezésről szóló konferencián?
 • Kovács Máté szerepe az egyetemi könyvtáros képzés létrehozásában és az 1952. évi minisztertanácsi határozatban
 • Kovács Máté szerepe az 1956. évi 5. sz. tvr. létrejöttében
 • Milyen hatással volt /lehetett/ Kovács Máté az 1976. évi tvr. megszületésére?
 • Milyen előadást vállalna Kovács Máté és a hazai könyvtári jogalkotás 1952-től napjainkig c. konferencián?

A pályázatok két szakaszban adhatók be.

 1. Aki konzultációs segítséget kér, az elképzeléseit vagy bő és alapos téziseit 2010. május 31-ig juttassa el az Alapítvány kuratóriumi titkárához, dr. Hangodi Ágneshez (elektronikus úton, csatolt file-ban a hangodi(at)oszk.hu e-mail címre, vagy nyomtatott formában az OSZK Könyvtári Intézet, 1827 Budapest, Budavári palota F. ép. postacímre).
 2. Aki a konzultáció lehetőségével nem kíván élni, az írásban rögzített pályamunkáját 2010. november 1-jéig küldje el a megadott címre.