Válogatás Kovács Máté munkáiból

In: Kovács Máté emlékének (Debrecen, 1997)

1927

- Népnyelvi anyag Hajdúszoboszlóról. Debrecen, 1927. 72 p. Kézirat. (KLTE Nyelvtudományi Intézet)

1929

- A Hajdúszoboszlói nyelvjárás vázlata. Debrecen, 1929. 184 p. Szakdolgozat. Gépirat, Pápay József bírálatával.

1935

- Eckhardt Sándor: Magyar-francia szótára. (Bp. 1935. Eggenberger.) - Ism. Kovács Máté - Protestáns Szemle. 45. évf. 1936. 91-92. p.

1937

- (K.M.): A nyári egyetem első tíz éve (1927-1936). Decennium Primum Cursuum aestivorum in Regia Scientiarum Universitate Hungarica Deb-receniensi de Stephano Tisza nominata. Debrecen, 1937. Városi ny. 32 p. illusztr. Textus lingua Hungarica, Britannica, Germanica, Francogallica, Italica, Polonica.

1940

- Fazekas Mihály, a rokokó költő. Debrecen, 1940. Stúdium. (Városi ny.) 53, (2) p. (A Debreceni Tisza István Tudományos Társaság I. osztályának kiadványai, 8. köt. 3. füz.) Bölcsészdoktori disszertáció.

1942

- A Debreceni Egyetemi Francia Intézet tagjainak munkássága. Hankiss János tudományos munkálkodásának 25. évfordulója alkalmából közzétették volt tanítványai. Szerk. Kovács Máté. Debrecen, 1942. (Városi ny.) 24 p. Bibliográfia. - Ism. - Egyetemes Philológiai Közlöny. 61. évf. 1942. 252. p.

1944

- Magyarságtudomány és nemzetnevelés. (Szerk. Kiss Árpád, Kovács Máté.) Debrecen, 1944. Városi ny. 223 p. (A Debreceni Könyvek. Magyar Nevelés 3.) A Debreceni Nyári Egyetem tanfolyamain 1936-tól elhangzott eladásokat tartalmazza, köztük K.M. Magyar irodalomszemlélet, magyarságismeret és irodalmi nevelés c. tanulmányát (109-132. p.).
 
- Szép magyar versek. Összeáll., bev. Kovács Máté. (Kiad. a ) Magyar Népművelők Társasága. Bp. 1944. (Kir. Magy. Egyetemi ny.) 368 p.

1945

- A magyar köznevelés korszerű kifejlesztése (Kiad. az) Országos Köznevelési Tanács. Bp. 1945. 86 p. Gépirat.

1946

- Mai magyar művelődéspolitika. Elvek, tervek, eredmények. Összeáll, és bev. Kovács Máté. Bp. 1946. Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium. 142 p. Interjú a kötetről Kovács Mátéval - Köznevelés. 2. évf. 1946. júl. 1. 13. sz. 2. p.
 
- Az általános iskola a megvalósulás útján. - Köznevelés. 2. évf. 1946. nov. 1. 21. sz. 4-5. p.

1947

- Országos diákkongresszus Budapesten - Köznevelés. 3. évf. 1947. jún. 1. 11. sz. 241. p. Tildy Zoltán köztársasági elnök megnyitója után K.M. államtitkár szólt a diák-szociális intézmények támogatásáról, a demokratikus művelődéspolitika fontosságáról.
 
- P(üski) S(ándor): "Teremtsük meg ma és holnap a magyarság és európaiság új összhangját." Kovács Máté parasztpárti kultuszállamtitkár tarhosi beszédének a folytatása. Békés. (Békés). 1. évf. 1947. júl. 13. 23. sz. 3. p.
 
- Illyés Gyula, Szabó Pál és Kovács Máté Szekszárdon - Szabad Szó. 50. évf. 1948. jan. 27. 21. sz. 1. p.
 
- A népi demokrácia művelődéspolitikája. - Szabad Szó. 50. évf. 1948. febr. 25. 46. sz. (4.) p. Interjú. K.M. közoktatásügyi államtitkár előadássorozata a debreceni parasztegyetemen.

1952

- A Debreceni Egyetemi Könyvtár a szocialista fejlődés útján - Könyvbarát 2. évf. 1952. 10. sz. 8-11. p. 2024/1952. sz. minisztertanácsi határozat szellemében elemzi a könyvtár fejlődését, a legfontosabb adatok szemléltetésével (1948-1952.)

1954

- A magyar könyvtárügy országos szervezetének időszerű kérdései. -A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve. 1953. 1. r. Debrecen, 1954. 59-136. p.
 
- Egyetem és könyvtár együttműködése Debrecenben - Felsőoktatási Szemle. 3. évf. 1954. 1. sz. 37-42. p.

1955

- A könyvtári törvény elkészítése - Könyv. 5. évf. 1955. 4. sz. 150-152. p.

1956

- Egyetemi és főiskolai könyvtáraink korszerű feladatai és szervezeti kapcsolatai - A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve. 1955. (1.) Debrecen, 1956. 29-90. p.
 
- A magyar könyvtári törvény alapelvei, célkitűzései és művelődéspolitikai jelentősége - Magyar Könyvszemle. 72. évf. 1956. 3. sz. 181-201. p. Klny. is. Az Elnöki Tanács 1956. évi 5. sz. törvényerejű rendelete a könyvtárügy szabályozásáról, és a Minisztertanácsának 1018/1956. III. 9. sz. határozata.
 
- A Debreceni Egyetemi Könyvtár jelenlegi állapota, működése és a megoldásra váró fontosabb problémái. (Közread. az Egyetemi Könyvtár, Debrecen.) Debrecen, 1956. 14 p. Gépirat.

1957

- A Magyar Enciklopédia és a korszerű magyar lexikonok elkészítésének irányelvei és eddigi eredményei - Magyar Tudomány. 1957. 64. köt. 5-6. sz. 175-195. p.

1958

- Nemzetközi konferencia az egyetemi és főiskolai könyvtárosképzés időszerű kérdéseiről - Könyvtáros. 8. évf. 1958. 6. sz. 403-406. p. Prága, 1958. március 25-27.
 
- A könyvtár vezetése. (Debrecen, 1958) 18 gépelt lap. Kézirat.
 
- A városi könyvtárak helyzete és feladatai a szocialista könyvtárpolitikában. (Debrecen, 1958.) 32 gépelt lap. Kézirat.
 
- A fiatal könyvtárosok helyzete és problémái - Könyvtáros. 8. évf. 1958. 7. sz. 503-504. p. A felsőfokú könyvtárosképzés megindulásának tizedik évfordulója alkalmából. 

1959

- Az Országos Könyvtárügyi Tanács a mai könyvtárpolitikában - Könyvtáros. 9. évf. 1959. 2. sz. 90-92. p. A könyvtárügy 15 éves távlati tervéről. (1961-1975).
 
- A népműveléstudomány a szocialista társadalomban -Népművelés. 6. évf. 1959. 11. sz. 6-7. p. A népműveléstudomány fogalma, értelmezései, a népművelés helyéről a szocialista társadalomban.

1960

- Könyvtáraink fejlődése az elmúlt másfél évtizedben - A magyar könyv tizenöt éve (1945-1960.) Bp. (1960) Kossuth ny. 9-13. p. A Nemzeti Múzeum dísztermében 1960. szept. 10. - okt. 9. között rendezett kiállítás alkalmából összeállította az MM.
 
- A magyar könyv- és könyvtárkultúra a szocializmus kezdeti szakaszában. 1-3. - Magyar Könyvszemle. 76. évf. 1960. 3. sz. 229-254. p., 4. sz. 361-391. p., 77. évf. 1961. 1. sz. 1-43. p. Klny. is.
 
- A könyvtártudomány a szocialista tudománypolitikában - Magyar Könyvszemle. 77. évf. 1961. Különszám. 7-34. p. Klny. is. A könyvtártudományi kutatás kérdései c. 1960. jún. 13-14-én az OSZK dísztermében rendezett ankéton elhangzott előadása.
 
- Az egyetemi könyvtárosképzés továbbfejlesztése. (Tervezet) ELTE Könyvtártudományi Tanszék. Bp. 1961. (KMK soksz.) 71. p.
 
- Az egyetemi könyvtárosképzés célja, tanterve és programja. (ELTE Könyvtártudományi Tanszék: a reformterv vitaanyaga.) Bp. 161. 32. p. (Soksz.).

1962

- Az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács munkája -Könyvtáros. 12. évf. 1962. 12. sz. 699-703. p. K.M. elnöki megnyitójáról.

1963

- A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében (1.). Az államalapítástól 1849-ig. (Összeáll. bev. Kovács Máté. (Közrem.) Babiczky Béla, Fülöp Géza stb.) Bp. 1963. Gondolat. Franklin ny. 758 p. 20 t. (Nemzeti Könyvtár. Művelődéstörténet.)
 
- Szocialista könyvtárosképzés. (Az európai szocialista országok könyvtárosképző főiskoláinak és egyetemi tanszékeinek 2. nemzetközi konferenciája Berlinben, 1962. május 20-26. között.) - Könyvtári Figyelő. 9. évf. 1963. 2. sz. 74-80. p.

1964

- A népműveléstudomány fontosabb tudományelméleti problémái. -Népművelési Értesítő. 4. évf. 1964. 4. sz. 132-135., 168-182. p. Bibliogr. 186-191. p.
 
- A könyvtárak tudománypolitikai szerepe és jelentősége - Műszaki Tudományos Tájékoztatás a Kohó és Gépiparban (Konferencia) (Bp.) (1964. június 8-10-ig.) Bp. 1964, Műszaki Tájékoztató és Prop. Intézet. Soksz.

1967

- A magyar könyv- és könyvtár kultúra a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet időszakában. Kandidátusi értekezés. (Bp. 1967), Gépirat 467 lev.

1968

- A bibliológia alapproblémái a szocialista társadalom viszonyai között. (Közread, az) ELTE Könyvtártudományi Tanszék. Bp. 1968, 39 p. Házi-soksz.
 
- Az olvasás és könyvtár-szociológia alapvető kérdései. - Előadás és vita a népművelési kutatók és oktatók 1968. évi debreceni konferenciáján. Debrecen, 1968. 33-61. lev. Gépirat. Vita: 61-113. lev.

1969

- Nemzetközi szakértői értekezlet a művelődési központok fejlesztéséről. Bp. 1968. július 16-20. (Rend. az) UNESCO. (Dokumentumok, hozzászólások.) Szerk. Kovács Máté. (Kiad. a) MM, Magyar UNESCO Bizottság. Bp. (1969.) NPI. (Házi) soksz. 143 p.
 
- A közművelődési könyvtárak helyzete és fejlődése. - Könyvtári Figyelő. 15. évf. 1969. 1. sz. 5-25. p. Futala Tiborral és Sallai Istvánnal együtt készített, az OKDT elé kerülő referátum résztanulmánya.
 
- Nyelv és kommunikáció. 1-2. Szerk. Kovács Máté, Szecskő Tamás. Bp. 1969. (Házi) soksz. 2 db. ( A M/agyar/ R/ádió/ és T/elevízió/ Tömegkommunikációs Kutató Központjának Szakkönyvtára 3—4.) Benne: K.M.: Közlés és közművelődés. 1. köt. 105-134. p.

1970

- Könyvtártudományi tanulmányok. (1. köt.) 1968. Szerk. és bev. Kovács Máté, Rácz Aranka. Bp. 1968. (1970.), NPI. (Házisoksz.) 612 p. 3 t. (Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács Kiadványa 26.)
 
- A könyvtárszociológia alapproblémái.-Könyvtártudományi tanulmányok 1968. (1. köt.) Bp. (1970.) 15-112. p. Bibliogr. 89-99.p.
 
- A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében. (2.) 1849-től 1945-ig. (Összeáll., bev., sajtó alá rend., jegyz., Kovács Máté. (Közrem.) Babiczky Béla, Dér Mária, stb.) Bp. 1970. Gondolat, Franklin ny. 722 p. 18 t. (Nemzeti könyvtár. Művelődéstörténet.)

1972

- A félévezredes magyar könyvről. - Tudományos Magazin. 5. évf. 1972. 2. sz. 17-19. p. Riport a készülő "A könyv öt évszázada Magyarországon" c. munkáról, melynek szerkesztője K.M.
 
- A könyv, a könyvtár és az olvasás mai világunkban. - Könyvtáros. 22. évf. 1972. 11. sz. 635-639. p. - 1972. július 22-26. között Budapesten a Nemzetközi Szakszervezeti Kulturális Szimpóziumon tartotta K.M. utolsó előadását. - Illusztr.: 1. K.M. az IFLA konferenciáján; 2. K.M. emlékezetének egy perces néma felállással és H. Liebaers szavaival adózott az IFLA konferencia.

Összeállította: Suppné Tarnay Györgyi